Pytania i odpowiedzi

Pytaj i nie błądź

Odpowiadamy na Wasze pytania

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

Chcę zostać psychoterapeutą Gestalt. Jak to zrobić?

Edukacja na psychoterapeutę trwa 4 lata. To specjalistyczne, całościowe szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych). Edukacja składa się z 3 etapów.
Studiowanie zaczynasz od 1 roku Szkoły Psychoterapeutów Gestalt czyli 11-miesięcznego Programu Pomocy Psychologicznej (300 godz. szkolenia).
Drugim etapem jest 6-dniowa Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt (50 godz. szkolenia), która zawiera elementy naboru na etap trzeci czyli 2., 3. i 4. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt (3 lata, 1500 godz.).
Po ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów oraz wypełnieniu wymogów otrzymujesz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt ECGT. Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przygotowuje merytorycznie uczestników do egzaminów certyfikacyjnych na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Dlaczego uczyć się psychoterapii w tym Instytucie?

Jesteśmy najstarszym ośrodkiem szkoleniowym w psychoterapii Gestalt na rynku polskim. Podjęliśmy starania akredytacji programów szkoleniowych od samego początku istnienia Instytutu. Dlaczego? W Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oznacza to, że wszystkie ośrodki szkoleniowe – niezależnie czy są prywatne czy państwowe – nie mają krajowego umocowania prawnego (ustawy) do szkolenia psychoterapeutów, którzy po zakończonym szkoleniu świadczą usługi psychoterapeutyczne. Rozwiązuje się ten problem rozporządzeniami ministerialnymi. Dlatego tak ważne są akredytacje, które posiada dany ośrodek szkoleniowy. Oznaczają, że program któremu podlegasz jest ściśle uregulowany kryteriami szkoleniowymi zawodu. Kryteriami najbardziej wiarygodnymi bo stworzonymi przez profesjonalistów (organizacje zawodowe) dla profesjonalistów (instytucje szkolące).
Od 2008 roku posiadamy akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt. W tym samym czasie rozpoczęliśmy starania o akredytację programu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Uzyskaliśmy ją dopiero w 2020 roku, po trudnym i złożonym procesie dostosowawczym. Instytut posiada obie ww. akredytacje jako jedyny ośrodek psychoterapii Gestalt w Polsce. Dbając o grupę zawodową nauczycieli oraz osób pracujących w oświacie uzyskaliśmy w 2011 roku akredytację w Małopolskim Kuratorium Oświaty w obszarze kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Drugim argumentem dlaczego uczyć się psychoterapii z nami są Twoi przyszli nauczyciele. Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn oraz Andrzej Wroński (którzy stanowią Radę Programową) od początku tworzyli małymi krokami zespół profesjonalistów, który finalnie ukształtował zespół merytoryczny i pozamerytoryczny Instytutu. Zmiany w składzie osobowym są niewielkie bo wierzymy, że relacje należy pielęgnować. Zespół się rozrastał – zapraszaliśmy do współpracy psychoterapeutów, także naszych absolwentów rozwijających się naukowo i zawodowo. Dbamy o stały rozwój Realizatorów szkoleń, który przejawia się uczestniczeniem w konferencjach; prowadzeniem warsztatów specjalistycznych; prowadzeniem edukacji z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej na różnych, często elitarnych kursach psychoterapeutycznych; spotkaniami naukowymi w Instytucie. Kilka razy w miesiącu zbieramy się by wspólnie pracować i czuwać nad procesem kształcenia studentów poszczególnych Szkół i Programów.
Od wielu zespół podlega stałej superwizji zewnętrznej. Naszymi opiekunami superwizyjnymi, od których uczymy i uwrażliwiamy są (i byli) m.ni.: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia oraz dr Lynda Osborne, Anna Tanalska, Helen Kennedy, Ken Evans, Peter Schulthess.
Troszczymy się także o trwałość kontaktów z Realizatorami szkoleń spoza Instytutu. Z większością z Nich jest to relacja, która przeradza się w „czułego przyjaciela” (za Olgą Tokarczuk). Nasi studenci i absolwenci zyskują dzięki temu możliwośc spotkania twórców i kreatorów współczesnego Gestaltu.

Trzecim argumentem jest to, że pomimo mocnego obłożenia obowiązkami zawodowymi pracujemy na rzecz społeczności psychoterapeutów w Polsce. Podejmujemy różne role w stowarzyszeniach zawodowych; żywotnie reagujemy na potrzeby, jakie stawia przed nami środowisko.

A nade wszystko naszą pasją jest kształcenie.

Wymogi związane z kierunkiem studiów

Chcąc uczestniczyć w Programie Pomocy Psychologicznej nie trzeba spełniać kryterium zw. ze studiami.
Na 2. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przyjmujemy osoby, które ukończyły lub są w procesie kończenia studiów II stopnia (magisterskich, inżynierskich, medycznych, seminaryjnych itp.). Nie ma znaczenia kierunek studiów. Mocno rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako profesjonalni psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie swojej edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię). Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego zagwarantuje Ci możliwość wykonywania zawodu m.in. w strukturach NFZ, gdzie takie wykształcenie jest wymagane.
To jest temat budzący kontrowersje i dzielący środowisko psychoterapeutyczne w Polsce. Temat ze zwrotami akcji w perspektywie ostatniego 20-lecia. Oraz temat ściśle związany z polityką i grupami lobbystycznymi operującymi przy sprawujących rządy organach decyzyjnych. Na ten moment (2021 rok) nie ma w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty mimo, iż prace nad jej kształtem trwają od 30 lat (lata 90. XX wieku). Regulacjami, które obowiązują są rozporządzenia ministerialne, tworzone na podstawie ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi np. Polską Radą Psychoterapii, która również intensywnie pracuje nad kształtem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. O obowiązującym aktualnie Rozporządzeniu przeczytasz w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Czy NFZ uznaje psychoterapeutów Gestalt?

Obowiązującym (2021 r.) aktem prawym regulującym pracę w ochronie zdrowia (refundowaną przez NFZ ze środków publicznych), w którym zdefiniowany jest termin „psychoterapeuta” to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Definicja ta znajduje się w załączniku nr 1 Rozporządzenia i ma brzmienie: „osoba, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia”, co jest interpretowane jako nie wykluczające innych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii). Oto link do Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą zatem prowadzić psychoterapię w ramach NFZ. Osoba taka spełniać ma łącznie następujące warunki:

Warunek 1.
Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistrapielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026);

Warunek 2.
Osoba ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w całości spełnia wymogi  minimum programowego opisanego w tym punkcie. Jej program zawiera 1850 godzin szkolenia (!!!). Wyrażenie „w szczególności” nie wyklucza podejścia humanistyczno-doświadczeniowego Gestalt. Jest ono włączone do programu CMKP przy realizacji specjalizacji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Obecnie wszędzie uznanych jest pięć podejść psychoterapeutycznych: psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczno-doświadczeniowa oraz integracyjna.

Warunek 3.
Osoba posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną̨ wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą̨ przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”;

Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty!). Natomiast w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia trzy powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu zewnętrznego w PTPG, które wydaje „certyfikat  psychoterapeuty”. Egzamin organizowany jest w oparciu o wytyczne w/w Rozporządzenia.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin zewnętrzny w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Proszę pamiętać, że Zarządzenia Prezesa NFZ opierają się na ww. Rozporządzeniu i jeśli są z nim niezgodne (co zdarza się) należy pisać pisma powołujące się na obowiązujące prawo (wymiana pism z Prezesem NFZ przeważnie trwa około 6 miesięcy i jest rozpatrywana pozytywnie).

Program Pomocy Psychologicznej

Co to jest Program Pomocy Psychologicznej?

Program Pomocy Psychologicznej jest 11-miesięcznym, 300 godzinnym szkoleniem. Program odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. W ciągu roku szkolenia masz możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktyką Gestalt.
Program może być traktowany jako 1. rok całościowego podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych) czyli Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Następnymi krokami w edukacji na psychoterapeutę jest Szkoła Letnia Gestalt (6 dni) oraz 2, 3 i 4. rok Szkoły. Taki podział daje Ci gwarancje: związania się umową jedynie na rok, aby trafnie i bez konsekwencji finansowych podjąć decyzję czy zawód psychoterapeuty oraz podejście Gestalt jest dla Ciebie właściwe.
Program może być także traktowany jako osobne szkolenie rozwoju osobistego.

Uczestnicy każdej edycji Programu dostają imienne „Przewodniki studenta”, które są ABC studiowania i zawierają wszystkie informacje potrzebne w tym procesie.

Program jako 11-miesięczne szkolenie rozwoju osobistego

Spotykamy się z pytaniem czy Program Pomocy Psychologicznej to szkolenie skierowane jedynie do osób planujących dalszą edukację na psychoterapeutę. A co jeśli chcę je potraktować jako szkolenie dla siebie, swojego rozwoju emocjonalnego i osobistego?
Nasze statystki mówią, że mniej więcej połowa osób z grupy nie planuje kontynuowania edukacji. Zdarza się, że osoby zmieniają zdanie – odnajdują w sobie chęci i zasoby by zostać zawodowym psychoterapeutą. Każda grupa ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zjazdów podczas szkolenia. Dzięki temu masz możliwość poznania jednego z naszych głównych psychoterapeutów/nauczycieli zawodu, obserwowania Jej/Jego stylu pracy, czerpania z Jej/Jego wiedzy i doświadczenia. W bezpiecznych warunkach i 16-osobowej grupie możesz przyjrzeć się emocjom, poćwiczyć, poeksperymentować. Możesz potraktować te 11 miesięcy jako prezent dla siebie samej/siebie samego. Możesz nawiązać cenne znajomości i przyjaźnie. Możesz zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Jak zapisać się na Program?

Na Program Pomocy Psychologicznej zapisujesz się poprzez formularz zapisów znajdujący się w opisie Programu. System powiadamia nas o Twoim zgłoszeniu. Następnie kontaktuje się z Tobą biuro Instytutu, przeważnie Teresa Wolańska, informując o szczegółach wybranej edycji Programu. W momencie podjęcia finalnej decyzji o chęci uczestniczenia wpłacasz zadatek, i to gwarantuje miejsce na liście uczestników.

Kto prowadzi Program?

Program Pomocy Psychologicznej ma jednego lub dwóch głównych opiekunów, którzy prowadzą większość zajęć. W Krakowie są to: Dorota Węgrzyn, Hanna Palich lub Andrzej Wroński. W Warszawie są to: Monika Brzezińska-Okoń i Dorota Kowalska-Klamer lub Michał Kostrzewski. We Wrocławiu są to Agnieszka Roguska i Anna Szary.

Zawartość merytoryczna Programu

Program Pomocy Psychologicznej składa się z 11 zjazdów, które trwają od piątku, od godziny 9.00 do niedzieli, do godziny 13.00.
Tematami poszczególnych zjazdów są:
Trening integracyjny. Praca grupy w oparciu o proces grupowy z elementami pracy indywidualnej uczestników.
Teoretyczne założenia i praktyczna wykładnia psychoterapii Gestalt.
Komunikacja niewerbalna i werbalna w psychoterapii Gestalt.
Poradnictwo bez oporu – kontakt i kontrakt w psychoterapii Gestalt.
Cykl samoregulacji w procesie powstawania i realizacji potrzeb.
Analiza Transakcyjna a psychoterapia Gestalt.
Elementy koncepcji zaburzeń w psychoterapii Gestalt. Mechanizmy unikania kontaktów.
Podstawy pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt.
Aktywne eksperymentowanie jako technika psychoterapeutyczna oparta na doświadczeniu.
Pojęcie granic ego. Tworzenie i domykanie postaci. Choroba, zdrowie, rozwój.
Praca z grupą w oparciu o doświadczenie zjawisk w procesie grupowym. Podsumowanie i zakończenie.

Kryteria naboru na Program

Na Program zapraszamy osoby chcące uzyskać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt. Zapraszamy także osoby pragnące zwiększyć samoświadomość i poszukujące drogi rozwoju osobistego.
Kryteriami naboru na PPP jest ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych.

Najbliższe terminy Programu

Terminy planowanych edycji Programu Pomocy Psychologicznej znajdują się w Kalendarzu.

Cena Programu
W 2021 cena Programu Pomocy Psychologicznej to 9,5 tys. zł. Cena jest taka sama niezależnie od miasta, w którym odbywa się szkolenie.

Szkoła Psychoterapeutów

Co to jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt?

Całościowe, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych), zwane Szkołą Psychoterapeutów Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap to 1. rok Szkoły czyli Program Pomocy Psychologicznej (300-godzinne szkolenie z podstaw Gestaltu). Drugim etapem jest Szkoła Letnia Gestalt, która zawiera w swojej formule elementy kwalifikacji na kolejny, ostatni etap szkolenia czyli 2, 3 i 4 rok Szkoły.

Podział Szkoły Psychoterapeutów na 3 etapy daje Ci możliwość i przestrzeń do zastanowienia się czy w Twojej edukacji na psychoterapeutę pasują Ci: właśnie to podejście psychoterapeutyczne, nasz Instytut oraz nasi nauczyciele. Dopiero na 3 etapie wiążesz się umową na dłużej (3 lata). Uważamy, że taki podział,  wynikający z historii rozwoju Gestaltu w Polsce, daje uczestnikom największą autonomię i sprawczość. Przygotowuje Cię do podjęcia ważnej decyzji – wyboru swojego przyszłego zawodu. Wiąże się z wymogami oraz wyzwaniami edukacyjno-finansowo-czasowymi, którym decydujesz się sprostać. Jest to droga i rozwoju, i radości, ale także często głębokich przemian, które mogą wpłynąć na Twoje dalsze życie. 

Miasta, w których organizujecie Szkołę

Szkołę Psychoterapeutów Gestalt organizujemy w trzech miastach: Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba Instytutu, Warszawie oraz we Wrocławiu (1. rok Szkoły).

Najbliższe terminy Szkoły
Terminy planowanych edycji Szkoły Psychoterapeutów Gestalt znajdziesz się w Kalendarzu.
Proces rekrutacji. Jak wygląda ?

Na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt (2, 3 i 4 rok) zapisujesz się poprzez ankietę dostępną w opisie szkolenia. System powiadamia nas o Twoim zgłoszeniu i ankieta trafia do biura Instytutu. Następnie kontaktuje się z Tobą Teresa Wolańska, informując o dostępności miejsc na Szkole Letniej/Zimowej Gestalt. Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest 6-dniowym szkoleniem pomiędzy 1 rokiem Szkoły (Programem Pomocy Psychologicznej lub ekwiwalentem w innych ośrodkach szkoleniowych) a dalszymi latami Szkoły. 1. rok daje możliwość przyglądnięcia się czy masz zasoby i predyspozycje do podjęcia dalszego kształcenia.
Podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt poznajesz studentów ze swojej przyszłej grupy oraz kilkoro z przyszłych nauczycieli. To szkolenie zawiera także elementy naboru, który jest ważnym obszarem dla nas, tworzących daną edycję Szkoły. Głównymi kryteriami naboru do Szkoły są: Twoja motywacja do wyboru zawodu psychoterapeuty, kwalifikacje akademickie, osobowość kandydatki/a, Twoje możliwości do rozwoju osobistego, zdolność do pracy nad sobą, gotowość do pracy w grupie oraz Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie psychoterapii.
Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wglądu jak pracujecie indywidualnie oraz w grupach podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt wspólnie podejmujemy decyzję o przyjęciu lub odroczeniu przyjęcia do Szkoły podczas rozmowy w ostatnim dniu Szkoły. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Studenci mogą być odroczeni (zaproszeni na późniejsze edycje Szkoły) ze względów osobistych, zawodowych lub/i zdrowotnych. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji. Zarówno przyjęcie, jak i odroczenie przyjęcia jest rzetelnie uargumentowana podczas indywidualnej rozmowy z każdym z Was, i przekazywana zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Podczas tej rozmowy masz wgląd w umowę, program szczegółowy, regulamin oraz harmonogram zjazdów Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Dostajesz jednorazowy kod, który wpisujesz w formularz zapisów do Szkoły, co jest równoznaczne z założeniem konta studenta. Następnie zobaczysz elektroniczną umowę, którą podpisujesz i w tym momencie stajesz się studentem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Kolejnym krokiem jest przypisanie Twojego konta studenta przez administratora Intranetu do wybranej edycji Szkoły.
Kod jest ważny przez 3 dni, a następnie traci swoją ważność.

Dlaczego muszę uczestniczyć w Szkole Letniej Gestalt?

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest integralną częścią programu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i odbywa się pomiędzy 1 a 2 rokiem. W trakcie Szkoły Letniej Gestalt masz możliwość poznania absolwentów 1. roku szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach, absolwentów 1. roku innych ośrodków szkoleniowych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w Instytucie oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem Szkoły jest także integracja z przyszłymi studentami – koleżankami i kolegami swojej przyszłej grupy.

Ważnym aspektem Szkoły Letniej jest element kwalifikacji na 2. rok Szkoły Psychoterapeutów. Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wglądu jak pracujecie indywidualnie oraz w grupach podczas Szkoły Letniej/Zimowej wspólnie podejmujemy decyzję o przyjęciu lub odroczeniu przyjęcia na 2. rok Szkoły podczas rozmowy w ostatnim dniu. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Studenci mogą być odroczeni (zaproszeni na późniejsze edycje Szkoły) ze względów osobistych, zawodowych lub/i zdrowotnych. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji. Zarówno przyjęcie, jak i odroczenie przyjęcia jest rzetelnie argumentowana podczas indywidualnej rozmowy z każdym z Was, i przekazywana zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Na Szkołę Letnią zapraszamy także osoby zdecydowane na zmianę ośrodka szkoleniowego i kontynuowanie nauki w naszym Instytucie. W sytuacji, gdy program 1 roku szkolenia Gestalt, które przeszłaś/przeszedłeś odbiega od naszego programu szkoleniowego, wspólnie z Tobą decydujemy o możliwości 'nadrobienia' zaległości merytorycznych.

Przepisuję się z innego ośrodka. Co zrobić?

Jeśli podjęłaś/podjąłeś decyzję o zmianie ośrodka oznacza to, że najpewniej jesteś w trakcie lub po 1./2. roku programu szkoleniowego z zakresu psychoterapii Gestalt. Niektóre ośrodki szkoleniowe w Polsce dzielą 4-letnią Szkołę na 2-letnie programy.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie składa się z 1-rocznego oraz 3-letniego szkolenie. Taki podział wynika z poczucia obowiązku względem Was, jako szkolących się na psychoterapeutę oraz jako klientów, którym dostarczamy usługi edukacyjne na poziomie akademickim. Gwarantuje to wolność wyboru oraz sprawdzenie czy nasza propozycja szkoleniowa oraz kadra Instytutu pasują Ci, aby kontynuować tutaj swoją edukację.
1. Zapraszamy Cię najpierw na Szkołę Letnią/Zimową Gestalt – poznamy Cię lepiej, a Ty będziesz miała/miał możliwość przyjrzenia się stylowi pracy naszych nauczycieli oraz zaznajomienia z innymi studentami. Szkoła Letnia zawiera w swojej strukturze elementy naboru na Szkołę Psychoterapeutów.
2. Zapoznaj się wcześniej z programem szczegółowym 1 roku (Program Pomocy Psychologicznej) i porównaj zawartość merytoryczną z odbytym już przez Ciebie 1 rokiem (lub 1 i 2 rokiem). Czasami różnice programowe są duże, a ilość godzin teorii i praktyki Gestalt zasadniczo różnią się. W takim wypadku obopólnie decydujemy czy możesz, i chcesz, kontynuować w Instytucie swoją edukację oraz ustalamy w jaki sposób możesz nadrobić istniejące różnice programowe (przeważnie proponujemy udział w kolejnej Szkole Letniej/Zimowej Gestalt za rok). 

Nie pobieramy kar umownych gdy zdecydujesz nie kontynuować u nas swojej edukacji. Nie pobieramy także opłat administracyjnych przy zapisach.

Robię budżet. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?
2., 3., i 4. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt to koszt 31,500 zł w Krakowie oraz 34, 500 zł w Warszawie, płatne w miesięcznych ratach, przed każdym zjazdem (30 rat: w Krakowie to 1050 zł miesięcznie, w Warszawie to 1150 zł miesięcznie). Ten koszt to realne godziny nauki w Szkole.

Nie ujętymi w powyższej kwocie są następujące pozycje:
– koszt odbycia praktyki klinicznej 400 godzin. Przeważnie szpitale pobierają opłaty w wysokości od 350 do 550 zł za odbycie 150 godzin stażu klinicznego;
– koszt 100 godzin psychoterapii własnej, indywidualnej;
– koszt 150 godzin terapii własnej, grupowej;
– koszt 50 godzin rozwoju własnego w formie warsztatów specjalistycznych z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt;
– dodatkowe godziny superwizji nie ujęte w programie szkoleniowym (według Twojej indywidualnej potrzeby).

Program Szkoły

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (4 lata) to 1850 godzin szkolenia. 2, 3 i 4 rok Szkoły to 30 zjazdów. Na 2. i 3 roku zjazdy trwają od czwartku (15.00) do niedzieli (13.00). Ostatni rok to zjazdy piątkowo-sobotnie (od 9.00 do 19.00).

Program Szkoły kształtuje się następująco:

Grupy tematyczne zajęć Ilość godzin
Zajęcia dydaktyczno-treningowe o charakterze inter-i intrapsychicznym 100
Filozofia u podstaw psychoterapii 20
Humanistyczne koncepcje człowieka i wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka 30
Teoria psychoterapii Gestalt 30
Umiejętności i metody psychoterapeutyczne 260
Diagnoza psychoterapeutyczna 30
Psychopatologia i diagnoza nozologiczna 80
Kierunki i szkoły psychoterapii 100
Psychologia rozwojowa, zdrowie i rozwój 20
Strategie psychoterapeutyczne w pracy z grupą 100
Strategie psychoterapeutyczne w psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin 160
Zagadnienia etyczne 10
Superwizja 160
Szkoła Letnia Gestalt 50
Sumaryczna ilość godzin zajęć merytorycznych: 1150

 

Dodatkowe aktywności studenta Ilość godzin
Praktyka kliniczna 400
Psychoterapia własna indywidualna 100
Psychoterapia własna grupowa 150
Rozwój własny 50
Sumaryczna ilość godzin dodatkowych aktywności:                                                                   700
Wymagania obowiązujące podczas Szkoły
Jaki certyfikat otrzymam na zakończenie Szkoły?
Na zakończenie Szkoły Psychoterapeutów Gestalt oraz po wypełnieniu wszystkich kryteriów programu Szkoły i zdaniu Egzaminu Końcowego, każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Zaświadczenie zawiera informację o frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości odbytych godzin praktyki klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz rozwoju własnego. Instytut stoi na stanowisku, iż uzyskiwanie certyfikatu winno być odrębnym od procesu kształcenia staraniem absolwentów Szkoły. Dla studentów kończących szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej właściwą organizacją zawodową wydającą certyfikaty w Polsce jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Ukończenie Szkoły otwiera również drogę do certyfikacji w innych polskich i światowych organizacjach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów, według ich kryteriów.
Warunki uzyskania zaświadczenia:
• Min. 90% frekwencja podczas zajęć przez cztery lata szkolenia.
• Złożenie przez studenta dokumentacji formalnej i merytorycznej.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Pozytywny wynik z Egzaminu Praktycznego (Końcowego) sprawdzającego umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Certyfikat psychoterapeuty EAGT. Kiedy go otrzymam?
Czy po Szkole mogę być psychoterapeutą z wykształceniem innym niż psychologiczne?
Co to jest Intranet?

Po zakończeniu Szkoły

Egzamin Końcowy
Skończyłam/em dawno Szkołę. Chcę podejść do Egzaminu Końcowego. Co zrobić?
Jak uzyskać certyfikat psychoterapeuty EAGT?

Psychoterapia indywidualna i par

Chcę umówić się na sesje. Jak to zrobić?

Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje. Lista polecanych przez Instytut psychoterapeutów znajduje się z zakładce znajdź terapeutę.

Czy prowadzicie terapię online?

Pierwsze sesje terapeutyczne odbywają się na żywo. W momencie, gdy klient i terapeuta wspólnie zadecydują, że istnieją przesłanki do innej formy kontaktu taka zmiana jest możliwa.

Jak znaleźć terapeutę?

Na naszej stronie znajdują się krótkie biografie wszystkich psychoterapeutów z Zespołu Instytutu.
Rekomendowanych przez Instytut psychoterapeutów z różnych miast Polski, oraz ich dane kontaktowe, znajdziesz w zakładce znajdź terapeutę.
Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje.

Gdzie sprawdzić czy terapeuta ma wolne terminy?
Proszę kontaktować się z wybranym przez siebie psychoterapeutą.
Cena terapii indywidualnej

Sesja terapii indywidualnej kosztuje 150-200 zł (na dzień 02/03/2021) i trwa 50 minut.

Cena terapii par

Sesja terapii pary kosztuje 300-350 zł (na dzień 02/03/2021) i trwa 90 minut.

Psychoterapia grupowa

Chcę zapisać na trening. Jak to zrobić?

Na Trening Otwarcia zostajecie Państwo zapisani automatycznie, po dokonaniu transakcji zakupu Treningu (opcja dostępna w Kalendarzu). Możliwość zapisu nie jest ograniczona terminami naboru.
Na Trening Pracy poprzez Ciało zapisujecie się Państwo wysyłając maila na rekrutacja@gestalt.edu.pl. Następnie kontaktuje się z Wami biuro Instytutu. Do 7 dni od otrzymania maila zapraszającego wpłacacie Państwo zadatek, który gwarantuje miejsce na treningu. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje przyznane następnej w kolejności osobie na liście oczekujących.

Kiedy są najbliższe terminy?
Terminy grupowych treningów terapeutycznych dostępne są w Kalendarzu.
Cena treningu

W 2021 roku ceny treningów kształtują się następująco: Trening Otwarcia kosztuje 1200 zł, a Trening Pracy z Ciałem – 1400 zł.

Czy są jakieś kryteria dla uczestników?

Dla osób planujących uczestniczyć w Treningu Otwarcia kryteriami są: ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych. Dla uczestników Treningu Pracy z Ciałem obowiązują powyższe kryteria oraz doświadczenie uczestniczenia w Treningu Otwarcia.

Dlaczego są dwa poziomy treningów grupowych?

Oferujemy dwa rodzaje terapeutycznych treningów grupowych.
Pierwszy to Trening Otwarcia dla osób, które po raz pierwszy uczestniczą w treningu terapii grupowej. Prowadzącymi te treningi są: Elżbieta Meliszek, Michał Kostrzewski, Hanna Palich, Dorota Węgrzyn lub Andrzej Wroński. Trening prowadzi główny psychoterapeuta wraz z młodszym stażem – koterapeutą.
Drugi to Trening Pracy z Ciałem, dla osób, które już uczestniczyły w Treningu Otwarcia. Jest to trening, podczas którego pracujecie bardzo głęboko i uczestnicy muszą być wcześniej obeznani z takim rodzajem pracy, dla bezpieczeństwa i komfortu własnego oraz innych uczestników. Ten trening prowadzi Zofia Pierzchała wraz z młodszym stażem terapeutą.

Superwizja

Jak zapisać się na superwizję?

Na spotkania superwizyjne można zapisywać się na początku września każdego roku. Informacje o datach i zasadach superwizji udziela bezpośrednio wybrany przez Ciebie superwizor. Polecani przez Instytut superwizorzy znajdują się w zakładce znajdź superwizora.
Zapisy odbywają się poza pośrednictwem biura, poprzez kontakt telefoniczny z wybranym superwizorem.

Ile kosztuje superwizja indywidualna a ile grupowa?
Spotkanie superwizyjne trwa 60 minut, w formie kontaktu indywidualnego lub grupowego. Cena godziny superwizji indywidualnej lub grupowej to koszt 200-300 zł, w zależności od wybranego superwizora.
W jakich miastach są grupy superwizyjne?
Prowadzimy grupy superwizyjne w Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Organizatorem miejsca spotkania jest grupa.