Pytania i odpowiedzi

Pytaj i nie błądź

Odpowiadamy na Wasze pytania

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

Chcę zostać psychoterapeutą Gestalt. Jak to zrobić?

Edukacja na psychoterapeutę trwa 4 lata. To specjalistyczne, całościowe szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych). Edukacja składa się z 3 etapów.
Studiowanie zaczynasz od 1 roku Szkoły Psychoterapeutów Gestalt czyli 11-miesięcznego Programu Pomocy Psychologicznej (300 godz. szkolenia).
Drugim etapem jest 6-dniowa Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt (50 godz. szkolenia), która zawiera elementy naboru na etap trzeci czyli 2., 3. i 4. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt (3 lata, 1500 godz.).
Po ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów oraz wypełnieniu wymogów otrzymujesz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt ECGT. Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przygotowuje merytorycznie uczestników do egzaminów certyfikacyjnych na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Dlaczego uczyć się psychoterapii w tym Instytucie?

Jesteśmy najstarszym ośrodkiem szkoleniowym w psychoterapii Gestalt na rynku polskim. Podjęliśmy starania akredytacji programów szkoleniowych od samego początku istnienia Instytutu. Dlaczego? W Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oznacza to, że wszystkie ośrodki szkoleniowe – niezależnie czy są prywatne czy państwowe – nie mają krajowego umocowania prawnego (ustawy) do szkolenia psychoterapeutów, którzy po zakończonym szkoleniu świadczą usługi psychoterapeutyczne. Rozwiązuje się ten problem rozporządzeniami ministerialnymi. Dlatego tak ważne są akredytacje, które posiada dany ośrodek szkoleniowy. Oznaczają, że program któremu podlegasz jest ściśle uregulowany kryteriami szkoleniowymi zawodu. Kryteriami najbardziej wiarygodnymi bo stworzonymi przez profesjonalistów (organizacje zawodowe) dla profesjonalistów (instytucje szkolące).
Od 2008 roku posiadamy akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt. W tym samym czasie rozpoczęliśmy starania o akredytację programu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Uzyskaliśmy ją dopiero w 2020 roku, po trudnym i złożonym procesie dostosowawczym. Instytut posiada obie ww. akredytacje jako jedyny ośrodek psychoterapii Gestalt w Polsce.

Drugim argumentem dlaczego uczyć się psychoterapii z nami są Twoi przyszli nauczyciele. Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn oraz Andrzej Wroński (którzy stanowią Radę Programową) od początku tworzyli małymi krokami zespół profesjonalistów, który finalnie ukształtował zespół merytoryczny i pozamerytoryczny Instytutu. Zmiany w składzie osobowym są niewielkie bo wierzymy, że relacje należy pielęgnować. Zespół się rozrastał – zapraszaliśmy do współpracy psychoterapeutów, także naszych absolwentów rozwijających się naukowo i zawodowo. Dbamy o stały rozwój Realizatorów szkoleń, który przejawia się uczestniczeniem w konferencjach; prowadzeniem warsztatów specjalistycznych; prowadzeniem edukacji z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej na różnych, często elitarnych kursach psychoterapeutycznych; spotkaniami naukowymi w Instytucie. Kilka razy w miesiącu zbieramy się by wspólnie pracować i czuwać nad procesem kształcenia studentów poszczególnych Szkół i Programów.
Od wielu zespół podlega stałej superwizji zewnętrznej. Naszymi opiekunami superwizyjnymi, od których uczymy i uwrażliwiamy są (i byli) m.ni.: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia oraz dr Lynda Osborne, Anna Tanalska, Helen Kennedy, Ken Evans, Peter Schulthess.
Troszczymy się także o trwałość kontaktów z Realizatorami szkoleń spoza Instytutu. Z większością z Nich jest to relacja, która przeradza się w „czułego przyjaciela” (za Olgą Tokarczuk). Nasi studenci i absolwenci zyskują dzięki temu możliwośc spotkania twórców i kreatorów współczesnego Gestaltu i innych podejść psychoterapeutycznych.

Trzecim argumentem jest to, że pomimo mocnego obłożenia obowiązkami zawodowymi pracujemy na rzecz społeczności psychoterapeutów w Polsce. Podejmujemy różne role w stowarzyszeniach zawodowych; żywotnie reagujemy na potrzeby, jakie stawia przed nami środowisko.

A nade wszystko naszą pasją jest kształcenie.

Wymogi związane z kierunkiem studiów

Chcąc uczestniczyć w Programie Pomocy Psychologicznej nie trzeba spełniać kryterium zw. ze studiami.
Na 2. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przyjmujemy osoby, które ukończyły II stopień studiów (magisterskich, inżynierskich, medycznych, seminaryjnych itp.). Nie ma znaczenia kierunek studiów. Mocno rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako profesjonalni psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie swojej edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię). Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego zagwarantuje Ci możliwość wykonywania zawodu m.in. w strukturach NFZ, gdzie takie wykształcenie jest wymagane.
Na ten moment (2021 rok) nie ma w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty mimo, iż prace nad jej kształtem trwają od 30 lat (lata 90. XX wieku). To jest temat budzący kontrowersje i dzielący środowisko psychoterapeutyczne w Polsce. Temat ze zwrotami akcji w perspektywie ostatniego 20-lecia. Oraz temat ściśle związany z polityką i grupami lobbystycznymi operującymi przy sprawujących rządy organach decyzyjnych. Regulacjami, które obowiązują są rozporządzenia ministerialne, tworzone na podstawie ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi np. Polską Radą Psychoterapii, która również intensywnie pracuje nad kształtem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. O obowiązującym aktualnie Rozporządzeniu przeczytasz w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Czy NFZ uznaje psychoterapeutów Gestalt?

Obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku aktem prawym regulującym pracę w ochronie zdrowia (refundowaną przez NFZ ze środków publicznych), w którym zdefiniowany jest termin „psychoterapeuta” to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Definicja ta znajduje się w załączniku nr 1 Rozporządzenia i ma brzmienie: „osoba, ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia”. Podejście Gestalt umiejscowione jest w grupie podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Jest to konsensus osiągnięty po wielu latach pracy przedstawicieli różnych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii). Oto link do Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą zatem prowadzić psychoterapię w ramach NFZ. Osoba taka spełniać ma łącznie następujące warunki:

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Warunek 2
(…) Osoba ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia (…).

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w całości spełnia wymogi  minimum programowego opisanego w tym punkcie. Jej program zawiera 1850 godzin szkolenia (!).

Warunek 3
(…) Osoba posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną̨ wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą̨ przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty” (…).

Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty). Natomiast w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia trzy powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu certyfikującego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które wydaje „certyfikat  psychoterapeuty”. Egzamin organizowany jest w oparciu o wytyczne w/w Rozporządzenia.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin certyfikujący w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Proszę pamiętać, że Zarządzenia Prezesa NFZ opierają się na ww. Rozporządzeniu i jeśli są z nim niezgodne (co zdarza się) należy pisać pisma powołujące się na obowiązujące prawo (wymiana pism z Prezesem NFZ przeważnie trwa około 6 miesięcy i jest rozpatrywana pozytywnie).

Program Pomocy Psychologicznej

Co to jest Program Pomocy Psychologicznej?

Program Pomocy Psychologicznej jest 11-miesięcznym, 300 godzinnym szkoleniem. Program odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. W ciągu roku szkolenia masz możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktyką Gestalt.
Program może być traktowany jako 1. rok całościowego podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych) czyli Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Następnymi krokami w edukacji na psychoterapeutę jest Szkoła Letnia Gestalt (6 dni) oraz 2, 3 i 4. rok Szkoły. Taki podział daje Ci gwarancje: związania się umową jedynie na rok, aby trafnie i bez konsekwencji finansowych podjąć decyzję czy zawód psychoterapeuty oraz podejście Gestalt jest dla Ciebie właściwe.
Program może być także traktowany jako osobne szkolenie rozwoju osobistego.

Uczestnicy każdej edycji Programu dostają imienne „Przewodniki studenta”, które są ABC studiowania i zawierają wszystkie informacje potrzebne w tym procesie.

Program jako 11-miesięczne szkolenie rozwoju osobistego

Spotykamy się z pytaniem czy Program Pomocy Psychologicznej to szkolenie skierowane jedynie do osób planujących dalszą edukację na psychoterapeutę. A co jeśli chcę je potraktować jako szkolenie dla siebie, swojego rozwoju emocjonalnego i osobistego?
Nasze statystki mówią, że mniej więcej połowa osób z grupy nie planuje kontynuowania edukacji. Zdarza się, że osoby zmieniają zdanie – odnajdują w sobie chęci i zasoby by zostać zawodowym psychoterapeutą. Każda grupa ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zjazdów podczas szkolenia. Dzięki temu masz możliwość poznania jednego z naszych głównych psychoterapeutów/nauczycieli zawodu, obserwowania Jej/Jego stylu pracy, czerpania z Jej/Jego wiedzy i doświadczenia. W bezpiecznych warunkach i 16-osobowej grupie możesz przyjrzeć się emocjom, poćwiczyć, poeksperymentować. Możesz potraktować te 11 miesięcy jako prezent dla siebie samej/siebie samego. Możesz nawiązać cenne znajomości i przyjaźnie. Możesz zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Kryteria naboru na Program

Na Program zapraszamy osoby chcące uzyskać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt. Zapraszamy także osoby pragnące zwiększyć samoświadomość i poszukujące drogi rozwoju osobistego.
Kryteriami naboru na PPP jest ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych.

Jak zapisać się na Program?

Na Program Pomocy Psychologicznej zapisujesz się poprzez FORMULARZ znajdujący się w opisie Programu. Znajdują się tam krótkie pytania, a odpowiedzi pozwolą nam zorientować się w Twoich potrzebach. Są dwie możliwości zapisu, w momencie wypełniania formularza. Pierwsza: wypełniasz formularz i trafiasz na listę osób oczekujących, niegwarantującą miejsca na liście uczestników Programu w wybranym przez siebie mieście. Druga: wypełniasz formularz i gwaratujesz sobie miejsce na liście poprzez zakup „Rezerwacji uczestnictwa” czyli zadatku a conto 1. raty za Program. Następnie kontaktuje się z Tobą sekretariat informując o szczegółach.

Kto prowadzi Program?

Program Pomocy Psychologicznej ma jednego lub dwóch głównych opiekunów, którzy prowadzą większość zajęć. W Krakowie są to: Hanna Palich, Agnieszka Wojtaszek lub Bogdan Korzeń. W Warszawie są to: Kamila Kostrzewska, Elżbieta Pożarowska, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer, Małgorzata Bułhak, Małgorzata Tomaszewska lub Michał Kostrzewski. We Wrocławiu są to Agnieszka Roguska, Anna Szary lub Dorota Sulich-Jańska.

Jak podpisać umowę?

W momencie, gdy jesteś już zakwalifikowana/y na wybraną edycję Programu, zakładasz Konto Studenta i podpisujesz umowę. Na stronie opisu Programu umieściliśmy przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do systemu intranetu. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod (którego ważność wynosi 3 dni) i wpisujesz go w formularz. Zostaniesz przeniesiona/y do właściwej umowy (dla Programu w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu), którą przeglądasz i podpisujesz drogą elektroniczną. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.
Kolejnym krokiem jest wpłata w wysokości 1500 zł (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Ta kwota jest 1. ratą i po jej uiszczeniu stajesz się studentką/studentem Programu Pomocy Psychologicznej. Po weryfikacji płatności przypisujemy Twoje Konto Studenta do wybranej edycji Programu.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie niezbędne szczegóły. 

Dla Kandydatów/Uczestników Programu Pomocy Psychologicznej czyli 1 etapu Szkolenia najistotniejsze są następujące punkty w umieszczonym poniżej dokumencie: Umowa – pkt. 7, 9, 10, 11; Załącznik nr 1 – pkt. 2.1.1, 3.1.1, 3.2, 5.2; całość załącznik nr 2)

przykladowa-umowa

Zawartość merytoryczna Programu

Program Pomocy Psychologicznej składa się z 11 zjazdów, które trwają od piątku, od godziny 9.00 do niedzieli, do godziny 13.00.
Tematami poszczególnych zjazdów są:
• Trening integracyjny. Praca grupy w oparciu o proces grupowy z elementami pracy inter- i intrapsychicznej uczestników (50 godz.).
• Teoretyczne założenia i praktyczna wykładnia psychoterapii Gestalt (25 godz.).
• Komunikacja niewerbalna i werbalna w psychoterapii Gestalt (25 godz.).
• Poradnictwo bez oporu – kontakt i kontrakt w psychoterapii Gestalt (25 godz.).
• Cykl samoregulacji w procesie powstawania i realizacji potrzeb (25 godz.).
• Analiza Transakcyjna a psychoterapia Gestalt (25 godz.).
• Elementy koncepcji zaburzeń w psychoterapii Gestalt. Mechanizmy unikania kontaktów (25 godz.).
• Podstawy pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt (25 godz.).
• Aktywne eksperymentowanie jako technika psychoterapeutyczna oparta na doświadczeniu (25 godz.).
• Pojęcie granic ego. Tworzenie i domykanie postaci. Choroba, zdrowie, rozwój (25 godz.).
• Praca z grupą w oparciu o doświadczenie zjawisk w procesie grupowym. Podsumowanie i zakończenie (25 godz.).

Najbliższe terminy Programu

Terminy planowanych edycji Programu Pomocy Psychologicznej znajdują się w kalendarzu.

Cena Programu

W 2022 cena Programu Pomocy Psychologicznej to koszt 10,000 zł. Cena jest taka sama niezależnie od miasta, w którym odbywa się szkolenie.

Szkoła Psychoterapeutów

Co to jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt?

Całościowe, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych), zwane Szkołą Psychoterapeutów Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap to 1. rok Szkoły czyli Program Pomocy Psychologicznej (300-godzinne szkolenie z podstaw Gestaltu). Drugim etapem jest Szkoła Letnia Gestalt, która zawiera w swojej formule elementy kwalifikacji na kolejny, ostatni etap szkolenia czyli 2, 3 i 4 rok Szkoły.

Podział Szkoły Psychoterapeutów na 3 etapy daje Ci możliwość i przestrzeń do zastanowienia się czy w Twojej edukacji na psychoterapeutę pasują Ci: właśnie to podejście psychoterapeutyczne, nasz Instytut oraz nasi nauczyciele. Dopiero na 3 etapie wiążesz się umową na dłużej (3 lata). Uważamy, że taki podział,  wynikający z historii rozwoju Gestaltu w Polsce, daje uczestnikom największą autonomię i sprawczość. Przygotowuje Cię do podjęcia ważnej decyzji – wyboru swojego przyszłego zawodu. Wiąże się z wymogami oraz wyzwaniami edukacyjno-finansowo-czasowymi, którym decydujesz się sprostać. Jest to droga i rozwoju, i radości, ale także często głębokich przemian, które mogą wpłynąć na Twoje dalsze życie. 

Miasta, w których organizujecie Szkołę

Szkołę Psychoterapeutów Gestalt organizujemy w trzech miastach: Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba Instytutu, Warszawie oraz we Wrocławiu (1. rok Szkoły).

Najbliższe terminy Szkoły

Terminy planowanych edycji Szkoły Psychoterapeutów Gestalt znajdują się w kalendarzu.

Proces rekrutacji.

Na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt (2, 3 i 4 rok) zapisujesz się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na Szkołę Letnią/Zimową Gestalt, zawierającego również ankietę kwalifikacyjną Kandydata na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt. Następnie kontaktuje się z Tobą biuro Instytutu, informując o dostępności miejsc na Szkole Letniej/Zimowej Gestalt.

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest 6-dniowym szkoleniem pomiędzy 1 rokiem Szkoły (Programem Pomocy Psychologicznej lub ekwiwalentem w innych ośrodkach szkoleniowych) a dalszymi latami Szkoły. 1. rok daje możliwość przyglądnięcia się czy masz zasoby i predyspozycje do podjęcia dalszego kształcenia. Podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt poznajesz studentów ze swojej przyszłej grupy oraz kilkoro z przyszłych nauczycieli. To szkolenie zawiera elementy naboru, który jest ważnym momentem dla nas, odpowiedzialnych za stworzenie danej edycji Szkoły. Głównymi kryteriami naboru do Szkoły są: Twoja motywacja do wyboru zawodu psychoterapeuty, kwalifikacje akademickie, osobowość kandydatki/a, Twoje możliwości do rozwoju osobistego, zdolność do pracy nad sobą, gotowość do pracy w grupie oraz Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie psychoterapii.

Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wglądu jak pracujesz indywidualnie oraz w grupie podczas zajęć, podejmujemy decyzję o przyjęciu lub odroczeniu przyjęcia do Szkoły. Rozmowa ma miejsce w ostatnim dniu. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Kandydaci mogą być odroczeni (zaproszeni na późniejsze edycje Szkoły) ze względów osobistych, zawodowych lub/i zdrowotnych. Kandydaci, którzy przeszli 1. rok w innych ośrodkach mogą zostać poproszeni o rozpoczęcie kształcenia od Programu Pomocy Psychologicznej (ze względów na różnice programowe). Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji. Zarówno przyjęcie, jak i odroczenie przyjęcia jest rzetelnie uargumentowana podczas indywidualnej rozmowy z każdym z Was, i przekazywane zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Wówczas masz wgląd w umowę, program szczegółowy, regulamin oraz harmonogram zjazdów Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Na stronie opisu Szkoły umieściliśmy przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do wewnętrznego systemu Instytutu zwanego Intranetem. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod (ważny 6 dni), który wpisujesz na stronie, a następnie wyświetla Ci się właściwa umowy dla Szkoły, do której jesteś zakwalifikowana/ny. Czytasz, akceptujesz i podpisujesz umowę. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.
Kolejnym krokiem jest wpłata 1. raty (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Po jej uiszczeniu stajesz się formalnie studentem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie szczegóły. Umowa pozostaje do wglądu Uczestników podczas trawania Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt.

Dlaczego muszę uczestniczyć w Szkole Letniej Gestalt?

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest integralną częścią programu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i odbywa się pomiędzy 1 a 2 rokiem. W trakcie Szkoły Letniej Gestalt masz możliwość poznania absolwentów 1. roku szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach, absolwentów 1. roku innych ośrodków szkoleniowych, którzy zdecydowali się kontynuować naukę w Instytucie oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem Szkoły jest także integracja z przyszłymi studentami – koleżankami i kolegami swojej przyszłej grupy.

Ważnym aspektem Szkoły Letniej jest element kwalifikacji na 2. rok Szkoły Psychoterapeutów. Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej oraz wglądu jak pracujecie indywidualnie oraz w grupach podczas Szkoły Letniej/Zimowej wspólnie podejmujemy decyzję o przyjęciu lub odroczeniu przyjęcia na 2. rok Szkoły podczas rozmowy w ostatnim dniu. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Studenci mogą być odroczeni (zaproszeni na późniejsze edycje Szkoły) ze względów osobistych, zawodowych lub/i zdrowotnych. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji. Zarówno przyjęcie, jak i odroczenie przyjęcia jest rzetelnie argumentowana podczas indywidualnej rozmowy z każdym z Was, i przekazywana zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Na Szkołę Letnią zapraszamy także osoby zdecydowane na zmianę ośrodka szkoleniowego i kontynuowanie edukacji w naszym Instytucie. W sytuacji, gdy program 1 roku szkolenia Gestalt, które przeszłaś/przeszedłeś odbiega od naszego programu szkoleniowego, wspólnie z Tobą decydujemy o możliwości 'nadrobienia’ zaległości merytorycznych.

Jak podpisać umowę?

W momencie, gdy jesteś już zakwalifikowana/y na wybraną edycję Szkoły (dzieje się to podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt) zakładasz Konto Studenta i podpisujesz umowę. Na stronie opisu Szkoły umieściliśmy przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do systemu intranetu. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod (ważność wynosi 6 dni), wpisujesz go w formularzu, a następnie zostajesz przeniesiona/y do właściwej umowy (dla Szkoły w Krakowie lub w Warszawie), którą przeglądasz, akceptujesz i podpisujesz drogą elektroniczną. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.
Kolejnym krokiem jest wpłata w wysokości 1010 zł dla Szkoły krakowskiej lub 1150 zł dla Szkoły warszawskiej (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Ta kwota jest 1. ratą za Szkołę. Po weryfikacji płatności przypisujemy Twoje Konto Studenta do wybranej edycji Szkoły.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie niezbędne szczegóły.

przykladowa-umowa

Przepisuję się z innego ośrodka. Co zrobić?

Jeśli podjęłaś/podjąłeś decyzję o zmianie ośrodka oznacza to, że najpewniej jesteś w trakcie lub po 1./2. roku programu szkoleniowego z zakresu psychoterapii Gestalt. Niektóre ośrodki w Polsce dzielą 4-letnią Szkołę na 2-letnie szkolenia a niektóre, tak jak Instytut, pozostają przy tradycyjnym podziale.

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie składa się z 1-rocznego oraz 3-letniego szkolenia. Taki podział wynika z poczucia obowiązku względem Was, jako szkolących się na psychoterapeutę oraz jako klientów, którym dostarczamy usługi edukacyjne na poziomie akademickim. Gwarantuje to wolność wyboru oraz sprawdzenie w trakcie 1 roku czy nasza propozycja szkoleniowa oraz kadra Instytutu pasują Ci, aby kontynuować tutaj swoją edukację.

Najpierw zapraszamy Cię na Szkołę Letnią/Zimową Gestalt – poznamy Cię lepiej, a Ty będziesz miała/miał możliwość przyjrzenia się stylowi pracy naszych nauczycieli oraz zaznajomienia z innymi studentami. Szkoła Letnia/Zimowa zawiera w swojej strukturze elementy naboru na Szkołę Psychoterapeutów. Prosimy, zapoznaj się z programem szczegółowym 1 roku (Program Pomocy Psychologicznej) i porównaj zawartość merytoryczną z odbytym już przez Ciebie 1 rokiem (lub 1 i 2 rokiem). Czasami różnice programowe są duże, a ilość godzin teorii i praktyki Gestalt zasadniczo różnią się. W takim wypadku obopólnie decydujemy czy możesz, i chcesz, kontynuować w Instytucie swoją edukację oraz ustalamy w jaki sposób możesz nadrobić istniejące różnice programowe (przeważnie proponujemy udział w kolejnej Szkole Letniej/Zimowej Gestalt).

Nie pobieramy kar umownych gdy zdecydujesz nie kontynuować u nas swojej edukacji. Nie pobieramy także opłat administracyjnych przy zapisach.

Robię budżet. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

2., 3., i 4. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt to koszt 36,000 zł w Krakowie oraz 37,500 zł w Warszawie, płatne w miesięcznych ratach, przed każdym zjazdem (30 rat: w Krakowie to 1200 zł miesięcznie, w Warszawie to 1250 zł miesięcznie). Ten koszt to realne godziny nauki w Szkole (aktualne ceny na styczeń 2022).

Nie ujętymi w powyższej kwocie są następujące pozycje:
– koszt Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt;
– koszt odbycia praktyki klinicznej 400 godzin. Przeważnie szpitale pobierają opłaty w wysokości od 350 do 550 zł za odbycie 150 godzin stażu klinicznego;
– koszt 100 godzin psychoterapii własnej, indywidualnej;
– koszt 150 godzin terapii własnej, grupowej;
– koszt 50 godzin rozwoju własnego w formie warsztatów specjalistycznych z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt;
– dodatkowe godziny superwizji nie ujęte w programie szkoleniowym (według Twojej indywidualnej potrzeby);
– koszt opłaty za Egzamin Końcowy.

Program Szkoły

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (4 lata) to 1885 godzin szkolenia. 2, 3 i 4 rok Szkoły to 30 zjazdów. Na 2. i 3 roku zjazdy trwają od czwartku (15.00) do niedzieli (13.00 lub 19.00). Ostatni rok to zjazdy piątkowo-sobotnie (od 9.00 do 19.00).

Zajęcia merytoryczne obejmują 1185 godz.:

• Zajęcia dydaktyczno-treningowe o charakterze inter- i intrapsychicznym
• Filozofia u podstaw psychoterapii
• Humanistyczne koncepcje człowieka i wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka
• Teoria psychoterapii Gestalt
• Umiejętności i metody psychoterapeutyczne
• Diagnoza psychoterapeutyczna
• Psychopatologia i diagnoza nozologiczna
• Kierunki i szkoły psychoterapii
• Psychologia rozwojowa, zdrowie i rozwój
• Strategie psychoterapeutyczne w pracy z grupą
• Strategie psychoterapeutyczne w psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin
• Zagadnienia etyczne
• Superwizja
• Szkoła Letnia Gestalt

Dodatkowe aktywności studenta obejmują 700 godz.:

• Praktyka kliniczna
• Psychoterapia własna indywidualna
• Psychoterapia własna grupowa
• Rozwój własny

Wymogi podczas Szkoły

Obowiązkiem każdego studenta jest regularne uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych (zalecana 100% frekwencja), a także regularne wypełnianie wymogów obowiązujących w danym roku programu szkoleniowego. Obowiązkiem jest regularne wypełnianie wymogów merytorycznych ustalonych dla poszczególnych lat (w ramowym programie szkolenia) tak, aby nie powstawały zaległości.

Prace pisemne
Prace pisemne obowiązujące w trakcie trwania czterech lat Szkoły rozwijają umiejętności opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii, jak również dyscyplinują rozwój twórczości studenta. Zawierają następujące pozycje: ocena po pierwszym roku, opis spotkań z pacjentami w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej, autodiagnoza, książeczka praktyk klinicznych, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.

Psychoterapia własna
Studenci Szkoły Psychoterapeutów Gestalt zobowiązani są do odbycia 250 godzin psychoterapii własnej: 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.

Praktyka kliniczna
Studenta obowiązuje 400 godzin praktyki klinicznej.

Rozwój własny
Studenta obowiązuje 50 godzin własnego rozwoju zawodowego w formie pracy grupowej w modalności Gestalt, do indywidualnego zagospodarowania, które uwzględniają zainteresowania i specjalizację studenta, i są warsztatami specjalistycznymi z zakresu psychoterapii Gestalt.

Egzaminy
Egzamin Teoretyczny oraz Egzamin Praktyczny.

Jaki certyfikat otrzymam na zakończenie Szkoły?

Na zakończenie Szkoły Psychoterapeutów Gestalt student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły wraz z wyliczoną frekwencją na poszczególnych zajęciach.

Po wypełnieniu wszystkich kryteriów programu Szkoły i zdaniu Egzaminu Końcowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Zaświadczenie zawiera informację o frekwencji, a także ilości odbytych godzin praktyki klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz rozwoju własnego.
Warunkami uzyskania tego zaświadczenia są:
• Min. 90% frekwencja podczas zajęć przez cztery lata szkolenia.
• Złożenie przez studenta dokumentacji formalnej i merytorycznej.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Pozytywny wynik z Egzaminu Praktycznego (Końcowego) sprawdzającego umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Uzyskiwanie certyfikatu psychoterapeuty jest odrębnym od procesu kształcenia staraniem absolwentów Szkoły. Dla studentów kończących szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt właściwą organizacją zawodową wydającą certyfikaty w Polsce jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Ukończenie Szkoły otwiera również drogę do certyfikacji w innych polskich i światowych organizacjach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów, według ich kryteriów.

Akredytacja Instytutu w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (EAGT) ułatwia absolwentom ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Gestalt EAGT (certyfikacja jest procesem automatycznym dzięki ciągłości akredytacji Instytutu w EAGT, od 2008 roku).

Czy po Szkole mogę być psychoterapeutą z wykształceniem innym niż psychologiczne?

Na ten moment (2021 rok) nie ma w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty mimo, iż prace nad jej kształtem trwają od 30 lat (lata 90. XX wieku). Obowiązującym aktem prawym, w którym zdefiniowany jest termin „psychoterapeuta” to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Definicja ta znajduje się w załączniku nr 1 Rozporządzenia i ma brzmienie: „osoba, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia”, co jest interpretowane jako nie wykluczające innych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii).

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą zatem prowadzić psychoterapię. Osoba taka spełniać ma łącznie następujące warunki:

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistrapielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Warunek 2
(…) Osoba ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia (…).

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w całości spełnia wymogi  minimum programowego opisanego w tym punkcie. Jej program zawiera 1850 godzin szkolenia (!). Wyrażenie „w szczególności” nie wyklucza podejścia humanistyczno-doświadczeniowego Gestalt. Jest ono włączone do programu CMKP przy realizacji specjalizacji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Obecnie wszędzie uznanych jest pięć podejść psychoterapeutycznych: psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczno-doświadczeniowa oraz integracyjna.

Warunek 3
(…) Osoba posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną̨ wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą̨ przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty” (…).

Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty). Natomiast w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia trzy powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu zewnętrznego w PTPG, które wydaje „certyfikat  psychoterapeuty”. Egzamin organizowany jest w oparciu o wytyczne w/w Rozporządzenia.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin zewnętrzny w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Co to jest Intranet?

Intranet to wewnętrzna platforma dedykowana studentom, absolwentom oraz pracownikom Instytutu. Dla osób na 1. i 2. roku ułatwia podpisanie umowy szkoleniowej. W Intranecie znajduje się harmonogram Twojego szkolenia; umieścisz tam wszystkie dokumenty elektronicznie; otrzymasz feedback dotyczący ich oceny oraz zapiszesz się na Egzamin. Dalsze plany to stworzenie „pokoi” z materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla Twojej Szkoły/Programu oraz moduł do self-learningu.

Po zakończeniu Szkoły

Jakie zaświadczenie uzyskuję po zakończeniu Szkoły?

Na 30. zjeździe Szkoły student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Zaświadczenie zawiera informacje o Twojej frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości odbytych przez Ciebie godzin praktyki klinicznej, psychoterapii własnej oraz rozwoju własnego. To zaświadczenie nie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Po zdaniu Egzaminu Końcowego oraz wypełnieniu wszystkich wymogów Szkoły otrzymujesz zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, z wiodącą modalnością psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To zaświadczenie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Egzamin Końcowy

Egzamin Końcowy to innymi słowy Egzamin Praktyczny. To rozmowa z Komisją Egzaminacyjną z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt na podstawie przedstawionego opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego oraz obrona pracy. Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta. Student umieszcza opis oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres wiedzy studenta o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego:
• 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% obowiązkiem studenta jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji student dopuszczony jest do Egzaminu.
Na Egzamin zapisujesz się w INTRANECIE.

Chcę podejść do Egzaminu Końcowego. Co zrobić?

Dla Absolwentów starszych edycji Szkół obowiązują takie same kryteria jak aktualnych studentów. Oznacza to podejście do Egzaminu Teoretycznego oraz do Egzaminu Końcowego (Praktycznego).

Absowenci mogą podchodzić do Egzaminu Końcowego bez złożenia wszystkich dokumentów. Wymogi można uzupełnić w późniejszym terminie. Jedynym dokumentem koniecznym do złożenia jest opis prowadzonego procesu. Deadline to 2 miesiące przez Egzaminem.

Wymagania do Egzaminu Końcowego to:
• 90% frekwencja na zajęciach SPG,
• Złożenie opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego,
• Złożenie dokumentów poświadczających wypełnienie wymogów szkolnych. Dokumenty umieszczasz w Intranecie, na swoim Koncie Studenta.
• Kompletna dokumentacja obejmuje:
– dokumenty formalne: CV, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia, zaświadczenie o ukończeniu 300-godzinnego szkolenia podstawowego w zakresie psychoterapii Gestalt, zaświadczenia o odbyciu 150 godzin terapii grupowej, zaświadczenia o odbyciu 100 godzin terapii indywidualnej, zaświadczenie o odbyciu 400 godzin praktyki klinicznej, zaświadczenia o 50 godzinach rozwoju własnego (patrz Wymagania obowiązujące podczas Szkoły);
– dokumenty merytoryczne: autodiagnoza, opis spotkań z pacjentami w placówkach opieki zdrowotnej (36 godzin), ocena śródroczna, podpisana przez opiekuna praktyki/superwizora oraz opieczętowana Książeczka Praktyk Klinicznych, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego;
– dokumenty dodatkowe: zaświadczenie o superwizji (dla Absolwentów, którzy przystępują do Egzaminu w okresie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia Szkoły).

Przed Egzaminem
• Sprawdź czy zdawałeś Egzamin Teoretyczny. Jeśli nie – możesz do niego przystąpić w najbliższym terminie.
• Absolwentów prosimy o sprawdzenie jakich dokumentów brakuje, a następnie umieszczenie plików na swoim Koncie Studenta w Intranecie. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów (są one weryfikowane i akceptowane bądź dostaniesz prośbę o ich uzupełnienie).
Na Egzamin możesz zapisać się JEDYNIE w INTRANECIE.
• Umieszczenie dokumentów w Intranecie nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Egzaminie. O zakwalifikowaniu, godzinie Egzaminu oraz opłacie będziesz poinformowana/y w osobnym mailu.

Jak uzyskać certyfikat psychoterapeuty EAGT?

W momencie zdania Egzaminu Końcowego (Praktycznego) oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt, możesz indywidualnie starać się o certyfikat w EAGT. Uaktualnione informacje o tym jak wygląda procedura aplikacyjna znajdują się  stronie EAGT.

Psychoterapia indywidualna i par

Chcę umówić się na sesje. Jak to zrobić?

Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje. Lista polecanych przez Instytut psychoterapeutów znajduje się z zakładce znajdź terapeutę (aktualnie w trakcie budowy).

Czy prowadzicie terapię online?

Pierwsze sesje terapeutyczne odbywają się na żywo. W momencie, gdy klient i terapeuta wspólnie zadecydują, że istnieją przesłanki do innej formy kontaktu taka zmiana jest możliwa.

Jak znaleźć terapeutę?

Na naszej stronie znajdują się krótkie biografie wszystkich psychoterapeutów z Zespołu Instytutu.
Rekomendowanych przez Instytut psychoterapeutów z różnych miast Polski, oraz ich dane kontaktowe, znajdziesz w zakładce znajdź terapeutę (aktualnie w trakcie budowy).
Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje.

Gdzie sprawdzić czy terapeuta ma wolne terminy?
Proszę kontaktować się z wybranym przez siebie psychoterapeutą.
Cena terapii indywidualnej

Sesja terapii indywidualnej kosztuje 150-200 zł (na dzień 02/04/2022) i trwa 50 minut.

Cena terapii par

Sesja terapii pary kosztuje 300-350 zł (na dzień 02/03/2021) i trwa 90 minut.

Psychoterapia grupowa

Chcę zapisać na trening. Jak to zrobić?

Zapisy rozpoczynają się na 3 miesiące przed planowaną datą Treningu, o godzinie 9.00 rano. Z apisujecie się Państwo wysyłając mail na biuro@gestalt.edu.pl. Następnie kontaktuje się z Wami biuro Instytutu. Do 7 dni od otrzymania maila zapraszającego wpłacacie Państwo zadatek, który gwarantuje miejsce na treningu. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje przyznane następnej w kolejności osobie na liście oczekujących.

Daty planowanych treningów znajdują się w kalendarzu. Treningi odbywają się 3 razy w roku.

Kiedy są najbliższe terminy?

Terminy grupowych treningów terapeutycznych znajdują się chwilowo w kalendarzu.

System jest w budowie (kwiecień 2021). Wkrótce na stronie głównej pojawi się kalendarz z całą ofertą Instytutu.

Cena treningu

W 2022 roku ceny treningów kształtują się następująco: Trening Otwarcia kosztuje 1200 zł, a Trening Pracy z Ciałem – 1400 zł.

Czy są jakieś kryteria dla uczestników?

Dla osób planujących uczestniczyć w Treningu Otwarcia kryteriami są: ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych. Dla uczestników Treningu Pracy z Ciałem obowiązują powyższe kryteria oraz doświadczenie uczestniczenia w Treningu Otwarcia.

Dlaczego są dwa poziomy treningów grupowych?

Oferujemy dwa rodzaje terapeutycznych treningów grupowych.
Pierwszy to Trening Otwarcia dla osób, które po raz pierwszy uczestniczą w treningu terapii grupowej. Prowadzącymi te treningi są: Elżbieta Meliszek, Michał Kostrzewski, Hanna Palich, Dorota Węgrzyn lub Andrzej Wroński. Trening prowadzi główny psychoterapeuta wraz z młodszym stażem – koterapeutą.
Drugi to Trening Pracy z Ciałem, dla osób, które już uczestniczyły w Treningu Otwarcia. Jest to trening, podczas którego pracujecie bardzo głęboko i uczestnicy muszą być wcześniej obeznani z takim rodzajem pracy, dla bezpieczeństwa i komfortu własnego oraz innych uczestników. Ten trening prowadzi Zofia Pierzchała wraz z młodszym stażem terapeutą.

Superwizja

Jak zapisać się na superwizję?

Na spotkania superwizyjne można zapisywać się na początku września każdego roku. Informacje o datach i zasadach superwizji udziela bezpośrednio wybrany przez Ciebie superwizor. Polecani przez Instytut superwizorzy znajdują się w zakładce znajdź superwizora (aktualnie w trakcie budowy).
Zapisy odbywają się poza pośrednictwem biura, poprzez kontakt telefoniczny z wybranym superwizorem.

Ile kosztuje superwizja indywidualna a ile grupowa?
Spotkanie superwizyjne trwa 60 minut, w formie kontaktu indywidualnego lub grupowego. Cena godziny superwizji indywidualnej lub grupowej to koszt 200-300 zł, w zależności od wybranego superwizora.
W jakich miastach są grupy superwizyjne?
Prowadzimy grupy superwizyjne w Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Organizatorem miejsca spotkania jest grupa.