Pytania i odpowiedzi

Pytaj i nie błądź

Odpowiadamy na częste pytania

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

Chcę zostać psychoterapeutą Gestalt. Jak to zrobić?

Edukacja na psychoterapeutę trwa 4 lata. To specjalistyczne, całościowe szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych). Szkoła Psychoterapeutów Gestalt składa się z 3 etapów: Programu Pomocy Psychologicznej, Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt oraz Szkoły Psychoterapeutów.
Pierwszy etap to 11-miesięczny Program Pomocy Psychologicznej (300 godz. szkolenia). Drugim etapem jest 6-dniowa Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt (50 godz. szkolenia), która zawiera elementy naboru na etap trzeci czyli Szkołę Psychoterapeutów (3 lata, 1500 godz.).
Po ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt oraz wypełnieniu wymogów otrzymujesz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt ECGT. Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przygotowuje merytorycznie uczestników do egzaminów certyfikacyjnych na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Dlaczego uczyć się psychoterapii w tym Instytucie?

Jesteśmy najstarszym ośrodkiem szkoleniowym w psychoterapii Gestalt na rynku polskim. Podjęliśmy starania akredytacji programów szkoleniowych od samego początku istnienia Instytutu. Dlaczego? W Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oznacza to, że wszystkie ośrodki szkoleniowe – niezależnie czy są prywatne czy państwowe – nie mają krajowego umocowania prawnego (ustawy) do szkolenia psychoterapeutów, którzy po zakończonym szkoleniu świadczą usługi psychoterapeutyczne. Rozwiązuje się ten problem rozporządzeniami ministerialnymi. Dlatego tak ważne są akredytacje, które posiada dany ośrodek szkoleniowy. Oznaczają, że program któremu podlegasz jest ściśle uregulowany kryteriami szkoleniowymi zawodu. Kryteriami najbardziej wiarygodnymi bo stworzonymi przez profesjonalistów (organizacje zawodowe) dla profesjonalistów (instytucje szkolące).
Od 2008 roku posiadamy akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt. W tym samym czasie rozpoczęliśmy starania o akredytację programu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Uzyskaliśmy ją dopiero w 2020 roku, po trudnym i złożonym procesie dostosowawczym. Instytut posiada obie ww. akredytacje jako jedyny ośrodek psychoterapii Gestalt w Polsce.

Drugim argumentem dlaczego uczyć się psychoterapii z nami są Twoi przyszli nauczyciele. Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn oraz Andrzej Wroński (którzy stanowią Radę Programową) od początku tworzyli małymi krokami zespół profesjonalistów, który finalnie ukształtował zespół merytoryczny i pozamerytoryczny Instytutu. Zmiany w składzie osobowym są niewielkie bo wierzymy, że relacje należy pielęgnować. Zespół się rozrastał – zapraszaliśmy do współpracy psychoterapeutów, także naszych absolwentów rozwijających się naukowo i zawodowo. Dbamy o stały rozwój Realizatorów szkoleń, który przejawia się uczestniczeniem w konferencjach; prowadzeniem warsztatów specjalistycznych; prowadzeniem edukacji z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej na różnych, często elitarnych kursach psychoterapeutycznych; spotkaniami naukowymi w Instytucie. Kilka razy w miesiącu zbieramy się by wspólnie pracować i czuwać nad procesem kształcenia studentów poszczególnych Szkół i Programów.
Od wielu lat zespół podlega stałej superwizji zewnętrznej. Naszymi opiekunami superwizyjnymi, od których uczymy i uwrażliwiamy są (i byli) m.ni.: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia oraz dr Lynda Osborne, Anna Tanalska, Helen Kennedy, Ken Evans, Peter Schulthess.
Troszczymy się także o trwałość kontaktów z Realizatorami szkoleń spoza Instytutu. Z większością z Nich jest to relacja, która przeradza się w „czułego przyjaciela” (za Olgą Tokarczuk). Nasi studenci i absolwenci zyskują dzięki temu możliwośc spotkania twórców i kreatorów współczesnego Gestaltu i innych podejść psychoterapeutycznych.

Trzecim argumentem jest to, że pomimo mocnego obłożenia obowiązkami zawodowymi pracujemy na rzecz społeczności psychoterapeutów w Polsce. Podejmujemy różne role w stowarzyszeniach zawodowych; żywotnie reagujemy na potrzeby, jakie stawia przed nami środowisko.

A nade wszystko naszą pasją jest kształcenie.

Wymogi związane z kierunkiem studiów

Chcąc uczestniczyć w Programie Pomocy Psychologicznej nie trzeba spełniać kryterium zw. ze studiami. Jeśli zaczynasz PPP z myślą zdobyciu nowego zawodu – psychoterapeuty, zwróć uwagę, że na 3. etap (Szkoła Psychoterapeutów) przyjmujemy osoby, które ukończyły II stopień studiów. Na ten moment (kwiecień 2023) kierunek studiów nie ma znaczenia. Natomiast mocno rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię). Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego gwarantuje możliwość wykonywania zawodu m.in. w strukturach NFZ, gdzie takie wykształcenie jest wymagane. Posiadając tytuł mgr psychologii zabezpieczysz się także w przypadku wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która miała by uwzględniać zawężoną grupę wykształcenia bazowego.
Dziś w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W ostatnim półroczu prace nad jej kształtem zintensyfikowały się i jest prawdopodobne, że ustawa (nie wiadomo jeszcze w jakim brzmieniu) wejdzie w perspektywie roku lub dwóch lat w życie.
Aktualnie obowiązującymi regulacjami są rozporządzenia ministerialne, tworzone na podstawie ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi np. Polską Radą Psychoterapii. O obowiązującym aktualnie Rozporządzeniu przeczytasz w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Czy NFZ uznaje psychoterapeutów Gestalt?

Obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku aktem prawym regulującym pracę w ochronie zdrowia (refundowaną przez NFZ ze środków publicznych), w którym zdefiniowany jest termin “psychoterapeuta” to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Definicja ta znajduje się w załączniku nr 1 Rozporządzenia i ma brzmienie: „osoba, ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia”. Podejście Gestalt umiejscowione jest w grupie podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Jest to konsensus osiągnięty po wielu latach pracy przedstawicieli różnych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii). Oto link do Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą zatem prowadzić psychoterapię w ramach NFZ. Osoba taka spełniać ma łącznie następujące warunki:

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Warunek 2
(…) Osoba ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia (…).

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w całości spełnia wymogi  minimum programowego opisanego w tym punkcie. Jej program zawiera 1850 godzin szkolenia (!).

Warunek 3
(…) Osoba posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną̨ wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą̨ przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty” (…).

Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty). Natomiast w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia trzy powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu certyfikującego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które wydaje „certyfikat  psychoterapeuty”. Egzamin organizowany jest w oparciu o wytyczne w/w Rozporządzenia.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin certyfikujący w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Proszę pamiętać, że Zarządzenia Prezesa NFZ opierają się na ww. Rozporządzeniu i jeśli są z nim niezgodne (co zdarza się) należy pisać pisma powołujące się na obowiązujące prawo (wymiana pism z Prezesem NFZ przeważnie trwa około 6 miesięcy i jest rozpatrywana pozytywnie).

Program Pomocy Psychologicznej

Co to jest Program Pomocy Psychologicznej?

Program Pomocy Psychologicznej jest 11-miesięcznym, 300 godzinnym szkoleniem. Program odbywa się w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. W ciągu roku masz możliwość poznania podstaw teoretycznych oraz praktycznych psychoterapii Gestalt.
Program może być traktowany jako 1. rok całościowego podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych) czyli Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Następnymi krokami w edukacji na psychoterapeutę jest Szkoła Letnia Gestalt (6 dni) oraz 2, 3 i 4. rok Szkoły. Taki podział daje gwarancję związania się umową jedynie na rok, aby trafnie i bez konsekwencji finansowych podjąć decyzję czy zawód psychoterapeuty Gestalt jest dla Ciebie właściwy. Program może być także traktowany jako niezależne szkolenie rozwoju osobistego.

Uczestnicy każdej edycji Programu dostają imienne “Przewodniki studenta”, które są ABC studiowania i zawierają wszystkie informacje potrzebne w tym procesie. Podstawowym podręcznikiem dla Programu jest książka autorstwa Charlotte Sills i Phil’a Joyce’a “Umiejętności psychoterapeuty Gestalt”, dostępna w naszym sklepie.

Program jako 11-miesięczne szkolenie rozwoju osobistego

Spotykamy się z pytaniem czy Program Pomocy Psychologicznej to szkolenie skierowane jedynie do osób planujących dalszą edukację na psychoterapeutę. A co jeśli chcę je potraktować jako szkolenie dla siebie, swojego rozwoju emocjonalnego i osobistego?
Nasze statystki mówią, że mniej więcej połowa osób z grupy nie planuje kontynuowania edukacji. Zdarza się, że osoby zmieniają zdanie – odnajdują w sobie chęci i zasoby by zostać zawodowym psychoterapeutą. Każda grupa ma głównego opiekuna, który prowadzi większość zjazdów podczas szkolenia. Dzięki temu masz możliwość poznania jednego z naszych głównych psychoterapeutów/nauczycieli zawodu, obserwowania Jej/Jego stylu pracy, czerpania z Jej/Jego wiedzy i doświadczenia. W bezpiecznych warunkach i 16 lub 18-osobowej grupie możesz przyjrzeć się emocjom, poćwiczyć, poeksperymentować. Możesz potraktować te 11 miesięcy jako prezent dla siebie samej/siebie samego. Możesz nawiązać cenne znajomości i przyjaźnie. Możesz zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Kryteria naboru na Program

Rekomendujemy dokładne przestudiowanie wymogów i zasad rekrutacji.

Na Program zapraszamy osoby chcące uzyskać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w interwencji, poradnictwie i psychoterapii Gestalt. Zapraszamy także osoby pragnące zwiększyć samoświadomość i poszukujące drogi rozwoju osobistego.
Kryteriami naboru na PPP jest ukończenie 21 roku życia, posiadanie dypomu I stopnia studiów wyższych oraz brak przeciwskazań medycznych.
Osobom zainteresowanym Programem jako 1 rokiem edukacji na psychoterapeutę, mocno rekomendujemy przestudiowanie zakładki Rekrutacja, gdzie opisujemy aktualne kryteria i wymogi szkoleniowe na poszczególnych etapach kształcenia. Świadomość tego co Cię czeka, i czego wymagamy od swoich studentów, jest niezbędna już na 1 roku.

Jak zapisać się na Program?

Rekrutację na Program Pomocy Psychologiczne organizujemy 2 razy w roku, w dzień powszedni. Zapisujesz się online poprzez FORMULARZ, który pojawia się o wyznaczonej godzinie, w momencie otwarcia naboru. Pytamy o Twoje imię i nazwisko, email, nr. telefonu, preferowane miasto uczestnictwa oraz o cel uczestnictwa. Wszystkie pola z odpowiedziami są obowiazkowe. Możesz podejrzeć jak wygląda formularz tutaj. Następnie prosimy o oczekiwanie na kontakt z osobą z sekretariatu, która poinformuje Cię o szczegółach.

Kto prowadzi Program?

Program Pomocy Psychologicznej ma jednego lub dwóch głównych opiekunów, którzy prowadzą większość zajęć. W Krakowie są to: Hanna Palich, Agnieszka Wojtaszek lub Bogdan Korzeń. W Warszawie są to: Kamila Kostrzewska, Elżbieta Pożarowska, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer, Małgorzata Bułhak, Sylwia Bartnik lub Michał Kostrzewski. We Wrocławiu są to Agnieszka Roguska lub Dorota Sulich-Jańska.

Jak podpisać umowę?

W momencie, gdy jesteś już zakwalifikowana/y na wybraną edycję Programu, zakładasz Konto Studenta i podpisujesz umowę. Na stronie opisu Programu umieściliśmy przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do systemu Intranetu. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod i wpisujesz go w odpowiednim polu, na stronie . Zostaniesz przeniesiona/y do właściwej umowy (dla Programu w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu), którą przeglądasz i podpisujesz drogą elektroniczną. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.

Kolejnym krokiem jest wpłata w wysokości 1500 zł (najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Ta kwota jest 1. ratą i po jej uiszczeniu stajesz się studentką/studentem Programu Pomocy Psychologicznej. Po weryfikacji płatności przypisujemy Twoje Konto Studenta do wybranej edycji Programu.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie niezbędne szczegóły.

Dla Kandydatów/Uczestników Programu Pomocy Psychologicznej czyli 1 etapu Szkolenia najistotniejsze są następujące punkty w umieszczonym poniżej dokumencie: Umowa – pkt. 7, 9, 10, 11; Załącznik nr 1 – pkt. 2.1.1, 3.1.1, 3.2, 5.2; całość załącznik nr 2)

przykladowa-umowa

Zawartość merytoryczna Programu

Program Pomocy Psychologicznej składa się z 11 zjazdów, które trwają od piątku, od godziny 9.00 do niedzieli, do godziny 14.00.
Tematami poszczególnych zjazdów są:
• Trening integracyjny. Praca grupy w oparciu o proces grupowy z elementami pracy inter- i intrapsychicznej uczestników. Trening odbywa się w tygodniu (40 godz.).
• Teoretyczne założenia i praktyczna wykładnia psychoterapii Gestalt (26 godz.).
• Komunikacja niewerbalna i werbalna w psychoterapii Gestalt (26 godz.).
• Poradnictwo bez oporu – kontakt i kontrakt w psychoterapii Gestalt (26 godz.).
• Cykl samoregulacji w procesie powstawania i realizacji potrzeb (26 godz.).
• Analiza Transakcyjna a psychoterapia Gestalt (26 godz.).
• Elementy koncepcji zaburzeń w psychoterapii Gestalt. Mechanizmy unikania kontaktów (26 godz.).
• Podstawy pracy z ciałem w psychoterapii Gestalt (26 godz.).
• Aktywne eksperymentowanie jako technika psychoterapeutyczna oparta na doświadczeniu (26 godz.).
• Pojęcie granic ego. Tworzenie i domykanie postaci. Choroba, zdrowie, rozwój (26 godz.).
• Praca z grupą w oparciu o doświadczenie zjawisk w procesie grupowym. Podsumowanie i zakończenie (26 godz.).

Najbliższe terminy Programu

Terminy planowanych edycji Programu Pomocy Psychologicznej znajdują się w zakładce Programu lub w kalendarzu.

Cena Programu

W 2023 cena Programu Pomocy Psychologicznej to 10,500 zł w Krakowie; 11,000 zł we Wrocławiu oraz 12,000 zł w Warszawie. Te ceny obowiązują dla Programów, które rozpoczną się po 1 sierpnia 2023.

Szkoła Psychoterapeutów

Co to jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt?

Całościowe, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych), zwane Szkołą Psychoterapeutów Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap to 1. rok Szkoły czyli Program Pomocy Psychologicznej (300-godzinne szkolenie z podstaw Gestaltu). Drugim etapem jest Szkoła Letnia Gestalt, która zawiera w swojej formule elementy kwalifikacji na kolejny, ostatni etap szkolenia czyli 2, 3 i 4 rok Szkoły.

Podział Szkoły Psychoterapeutów na 3 etapy daje Ci możliwość i przestrzeń do zastanowienia się czy w Twojej edukacji na psychoterapeutę pasują Ci: właśnie to podejście psychoterapeutyczne, nasz Instytut oraz nasi nauczyciele. Dopiero na 3 etapie wiążesz się umową na dłużej (3 lata). Uważamy, że taki podział,  wynikający z historii rozwoju Gestaltu w Polsce, daje uczestnikom największą autonomię i sprawczość. Przygotowuje Cię do podjęcia ważnej decyzji – wyboru swojego przyszłego zawodu. Wiąże się z wymogami oraz wyzwaniami edukacyjno-finansowo-czasowymi, którym decydujesz się sprostać. Jest to droga i rozwoju, i radości, ale także często głębokich przemian, które mogą wpłynąć na Twoje dalsze życie. 

Miasta, w których organizujecie Szkołę

Szkołę Psychoterapeutów Gestalt organizujemy w trzech miastach: Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba Instytutu, Warszawie oraz we Wrocławiu (1. rok Szkoły).

Najbliższe terminy Szkoły

Terminy planowanych edycji Szkoły Psychoterapeutów Gestalt znajdują się w kalendarzu.

Proces rekrutacji.

Mocno rekomendujemy dokładne przestudiowanie wymogów i szczegółowych zasady rekrutacji.

Na Szkołę Psychoterapeutów (2, 3 i 4 rok, 4-letniejgo szkolenia Szkoły Psychoterapeutów Gestalt) zapisujesz się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na Szkołę Letnią/Zimową Gestalt, zawierającego również ankietę kwalifikacyjną Kandydata na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt. Następnie kontaktuje się z Tobą biuro Instytutu, informując o dostępności miejsc na Szkole Letniej/Zimowej Gestalt.

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest 6-dniowym szkoleniem pomiędzy 1 rokiem Szkoły (Programem Pomocy Psychologicznej) a dalszymi etapami Szkoły. Podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt poznajesz studentów ze swojej przyszłej grupy oraz przyszłych nauczycieli. To szkolenie zawiera elementy naboru, który jest ważnym momentem dla nas, odpowiedzialnych za stworzenie danej edycji Szkoły. Głównymi kryteriami naboru do Szkoły są: Twoja motywacja do wyboru zawodu psychoterapeuty, kwalifikacje akademickie, osobowość kandydatki/a, Twoje możliwości do rozwoju osobistego, zdolność do pracy nad sobą, gotowość do pracy w grupie oraz Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej, informacji o Twoim rozwoju podczas Programu Pomocy Psychologicznej oraz wglądu jak pracujesz indywidualnie oraz w grupie podczas zajęć, podejmujemy decyzję dotyczącą kontynuacji Szkoły. Rozmowa odbywa się w ostatnim dniu. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Kandydaci mogą być przyjęci, odroczeni lub nieprzyjęci. Podczas rozmów naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji, zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Osoby przyjęte mają wgląd w umowę, program szczegółowy, regulamin oraz harmonogram zjazdów Szkoły Psychoterapeutów. Dla osób, które nie posiadają Konta Studenta w Intranecie, umieściliśmy na stronie opisu Szkoły przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do wewnętrznego systemu Instytutu zwanego Intranetem. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod (ważny 6 dni), który wpisujesz na stronie, a następnie wyświetla Ci się właściwa umowy dla Szkoły, do której jesteś zakwalifikowana/ny. Czytasz, akceptujesz i podpisujesz umowę. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie. Osoby, które już posiadają Konto Studenta w Intranecie, logują się swoimi danymi i automatycznie pokazuje się im nowa umowa, którą akceptują i podpisują.

Kolejnym krokiem jest wpłata 1. raty (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Po jej uiszczeniu stajesz się formalnie studentem Szkoły.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie szczegóły. Umowa pozostaje do wglądu Uczestników podczas trawania Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt.

Dlaczego muszę uczestniczyć w Szkole Letniej Gestalt?

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest integralną częścią programu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i odbywa się pomiędzy 1 a 2 rokiem. W trakcie Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt masz możliwość poznania absolwentów 1. roku szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem Szkoły jest także integracja ze studentami – koleżankami i kolegami twojej przyszłej grupy.

Ważnym aspektem Szkoły Letniej jest element kwalifikacji na dalszy etap kształcenia na psychoterapeutę. Rekrutacja podczas danej edycji Szkoły Letniej/Zimowej dotyczy 3. etapu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt (2-4 rok), które rozpoczynają się w najbliższym terminie. Nie prowadzimy naboru na przyszłe edycje Szkół, np. za pół rok. Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej, informacji dotyczących Twojego rozwoju podczas trwania Programu Pomocy Psychologicznej oraz wglądu jak pracujesz indywidualnie i w grupach podczas Szkoły Letniej/Zimowej, wspólnie podejmujemy decyzję dotyczącą kontynuacji Szkoły. Ta decyzja jest obustronna – Ty także ją podejmujesz. Zwiększa to wolność wyboru oraz możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Możesz zostać przyjęty na najbliższą edycję Szkoły; odroczony (z określonymi warunkami niezbędnymi do kontynuacji) lub nieprzyjęty. Osoby, które zostały odroczone, i wypełniły określone podczas rozmowy warunki, ponownie biorą udział w opisanej tutaj procedurze rekrutacji. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji podczas rozmów, zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Jak podpisać umowę?

W momencie, gdy jesteś już zakwalifikowana/y na wybraną edycję Szkoły (dzieje się to podczas Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt) i posiadasz już Konto Studenta, podpisujesz umowę w Intranecie. Nowa umowa pokaże Ci się po zalogowaniu.
Jeśli nie uczestniczyłaś/eł w Programie Pomocy Psychologicznej lub nie masz Konta Studenta, na stronie opisu Szkoły umieściliśmy przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do systemu intranetu. Otrzymujesz od nas jednorazowy, unikatowy kod (ważność wynosi 6 dni), wpisujesz go w formularzu, a następnie zostajesz przeniesiona/y do właściwej umowy (dla Szkoły w Krakowie lub w Warszawie), którą przeglądasz, akceptujesz i podpisujesz drogą elektroniczną. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.

Kolejnym krokiem jest wpłata 1. raty (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Po jej uiszczeniu stajesz się formalnie studentem Szkoły. Ta kwota jest 1. ratą za Szkołę.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie niezbędne szczegóły.

przykladowa-umowa

Robię budżet. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

2., 3., i 4. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt to koszt 39,000 zł w Krakowie oraz 42,000 zł w Warszawie, płatne w miesięcznych ratach, przed każdym zjazdem (30 rat: w Krakowie to 1300 zł miesięcznie, w Warszawie to 1400 zł miesięcznie). Ten koszt to realne godziny nauki w Szkole (aktualne ceny na styczeń 2023).

Nie ujętymi w powyższej kwocie są następujące pozycje:
– koszt Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt;
– koszt odbycia praktyki klinicznej 400 godzin. Przeważnie szpitale pobierają opłaty w wysokości od 350 do 550 zł za odbycie 150 godzin stażu klinicznego;
– koszt 100 godzin psychoterapii własnej, indywidualnej;
– koszt 150 godzin terapii własnej, grupowej;
– koszt 50 godzin rozwoju własnego w formie warsztatów specjalistycznych z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt;
– dodatkowe godziny superwizji nie ujęte w programie szkoleniowym (według Twojej indywidualnej potrzeby);
– koszt opłaty za Egzamin Końcowy.

Program Szkoły

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (4 lata) to 1885 godzin szkolenia. 2, 3 i 4 rok Szkoły to 30 zjazdów. Na 2. i 3 roku zjazdy trwają od czwartku (15.00) do niedzieli (13.00 lub 19.00). Ostatni rok to zjazdy piątkowo-sobotnie (od 9.00 do 19.00).

Zajęcia merytoryczne obejmują 1185 godz.:

• Zajęcia dydaktyczno-treningowe o charakterze inter- i intrapsychicznym
• Filozofia u podstaw psychoterapii
• Humanistyczne koncepcje człowieka i wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka
• Teoria psychoterapii Gestalt
• Umiejętności i metody psychoterapeutyczne
• Diagnoza psychoterapeutyczna
• Psychopatologia i diagnoza nozologiczna
• Kierunki i szkoły psychoterapii
• Psychologia rozwojowa, zdrowie i rozwój
• Strategie psychoterapeutyczne w pracy z grupą
• Strategie psychoterapeutyczne w psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin
• Zagadnienia etyczne
• Superwizja
• Szkoła Letnia Gestalt

Dodatkowe aktywności studenta obejmują 700 godz.:

• Praktyka kliniczna
• Psychoterapia własna indywidualna
• Psychoterapia własna grupowa
• Rozwój własny

Wymogi podczas Szkoły

Obowiązkiem każdego studenta jest regularne uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych (zalecana 100% frekwencja), a także regularne wypełnianie wymogów obowiązujących w danym roku programu szkoleniowego. Obowiązkiem jest regularne wypełnianie wymogów merytorycznych ustalonych dla poszczególnych lat (w ramowym programie szkolenia) tak, aby nie powstawały zaległości.

Prace pisemne
Prace pisemne obowiązujące w trakcie trwania czterech lat Szkoły rozwijają umiejętności opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii, jak również dyscyplinują rozwój twórczości studenta. Zawierają następujące pozycje: ocena po pierwszym roku, opis spotkań z pacjentami w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej, autodiagnoza, książeczka praktyk klinicznych, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.

Psychoterapia własna
Studenci Szkoły Psychoterapeutów Gestalt zobowiązani są do odbycia 250 godzin psychoterapii własnej: 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.

Praktyka kliniczna
Studenta obowiązuje 400 godzin praktyki klinicznej.

Rozwój własny
Studenta obowiązuje 50 godzin własnego rozwoju zawodowego w formie pracy grupowej w modalności Gestalt, do indywidualnego zagospodarowania, które uwzględniają zainteresowania i specjalizację studenta, i są warsztatami specjalistycznymi z zakresu psychoterapii Gestalt.

Egzaminy
Egzamin Teoretyczny oraz Egzamin Praktyczny.

Jaki certyfikat otrzymam na zakończenie Szkoły?

Na zakończenie Szkoły Psychoterapeutów Gestalt student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły wraz z wyliczoną frekwencją na poszczególnych zajęciach.

Po wypełnieniu wszystkich kryteriów programu Szkoły i zdaniu Egzaminu Końcowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Zaświadczenie zawiera informację o frekwencji, a także ilości odbytych godzin praktyki klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz rozwoju własnego.
Warunkami uzyskania tego zaświadczenia są:
• Min. 90% frekwencja podczas zajęć przez cztery lata szkolenia.
• Złożenie przez studenta dokumentacji formalnej i merytorycznej.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Pozytywny wynik z Egzaminu Praktycznego (Końcowego) sprawdzającego umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Uzyskiwanie certyfikatu psychoterapeuty jest odrębnym od procesu kształcenia staraniem absolwentów Szkoły. Dla studentów kończących szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt właściwą organizacją zawodową wydającą certyfikaty w Polsce jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Ukończenie Szkoły otwiera również drogę do certyfikacji w innych polskich i światowych organizacjach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów, według ich kryteriów.

Akredytacja Instytutu w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (EAGT) ułatwia absolwentom ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Gestalt EAGT (certyfikacja jest procesem automatycznym dzięki ciągłości akredytacji Instytutu w EAGT, od 2008 roku).

Czy po Szkole mogę być psychoterapeutą z wykształceniem innym niż psychologiczne?

Na ten moment (2021 rok) nie ma w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty mimo, iż prace nad jej kształtem trwają od 30 lat (lata 90. XX wieku). Obowiązującym aktem prawym, w którym zdefiniowany jest termin „psychoterapeuta” to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Definicja ta znajduje się w załączniku nr 1 Rozporządzenia i ma brzmienie: „osoba, która ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia”, co jest interpretowane jako nie wykluczające innych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii).

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą zatem prowadzić psychoterapię. Osoba taka spełniać ma łącznie następujące warunki:

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistrapielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Warunek 2
(…) Osoba ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia (…).

Szkoła Psychoterapeutów Gestalt w całości spełnia wymogi  minimum programowego opisanego w tym punkcie. Jej program zawiera 1850 godzin szkolenia (!). Wyrażenie „w szczególności” nie wyklucza podejścia humanistyczno-doświadczeniowego Gestalt. Jest ono włączone do programu CMKP przy realizacji specjalizacji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Obecnie wszędzie uznanych jest pięć podejść psychoterapeutycznych: psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, systemowa, humanistyczno-doświadczeniowa oraz integracyjna.

Warunek 3
(…) Osoba posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną̨ wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą̨ przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty” (…).

Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty). Natomiast w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia trzy powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu zewnętrznego w PTPG, które wydaje „certyfikat  psychoterapeuty”. Egzamin organizowany jest w oparciu o wytyczne w/w Rozporządzenia.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin zewnętrzny w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Co to jest Intranet?

Intranet to wewnętrzna platforma Instytutu, dedykowana studentom, absolwentom oraz pracownikom, którą można traktować jako wirtualną uczelnię. Składa się z następujących fukcjonalności (uaktualnienie – sierpień 2023):

Podpisywanie umowy. Osoby zakwalifikowane na Program Pomocy Psychologicznej (czyli 1. rok całościowego, czteroletniego szkolenia) uzyskują unikalny kod, który przypisuje je do dedykowanego szkolenia. Dla osób zakwalifikowanych na 2. rok całościowego, czteroletniego szkolenia (czyli Szkołę Psychoterapeutów), po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto Studenta, automatycznie ukazuje się nowa umowa dedykowanego szkolenia.
Harmonogram. Znajdziesz szczegółowy harmonogram zjazdów, z poszczególnymi tematami realizowanymi podczas zjazdów. Harmonogram jest uzupełniany na bieżąco, w momencie zaplanowania przez Radę Programową szkoleń na najbliższą przyszłość.
Materiały dydaktyczne. Realizatorzy merytoryczni wgrywają materiały szkoleniowe, używane podczas swoich zajęć. Dzięki temu masz dostęp do zbiorczego zestawienia wszystkich dokumentów, które udostępnione były dla Ciebie podczas Programu oraz na Szkole.
Dokumenty. W tym dziale umieszczasz wszystkie swoje dokumenty związne z wymogami szkolnymi. Wgrywasz pliki w formie pdf-ów, które są następnie oceniane przez opiekuna Małej Grupy, co możesz na bieżąco sprawdzać oraz wgrać nowy dokument, jeśli został oceniony jako wymagający poprawy.
Wzory dokumentów. To lista zawierająca kanwy wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z wymogami merytorycznymi oraz tych ogólniejszych np.: aktualne wymogi, opis oceny śródrocznej itp.
Egzamin Końcowy. Jedynie w Intranecie masz możliwość zapisania się na Egzamin Końcowy. Dotyczy to studentów aktualnie uczących się na 4. roku (od 29. etapu), jak i absolwentów wcześniejszych edycji Szkoły. Ten moduł pojawia się, gdy znana jest już data najbliższego egzaminu. Deadline zapisywania się na Egzamin to 2 miesiące przed zaplanowaną datą.

Dalsze plany rozwoju naszej wspólnej przestrzeni to stworzenie modułu do self-learningu!

Po zakończeniu Szkoły

Jakie zaświadczenie uzyskuję po zakończeniu Szkoły?

Na 30. zjeździe Szkoły student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Zaświadczenie zawiera informacje o Twojej frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości odbytych przez Ciebie godzin praktyki klinicznej, psychoterapii własnej oraz rozwoju własnego. To zaświadczenie nie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Po zdaniu Egzaminu Końcowego oraz wypełnieniu wszystkich wymogów Szkoły otrzymujesz zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, z wiodącą modalnością psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To zaświadczenie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Egzamin Końcowy

Egzamin Końcowy to innymi słowy Egzamin Praktyczny. To rozmowa z Komisją Egzaminacyjną z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt na podstawie przedstawionego opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego oraz obrona pracy. Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta. Student umieszcza opis oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres wiedzy studenta o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego:
• 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% obowiązkiem studenta jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji student dopuszczony jest do Egzaminu.
Na Egzamin zapisujesz się w INTRANECIE.

Chcę podejść do Egzaminu Końcowego. Co zrobić?

Dla Absolwentów starszych edycji Szkół obowiązują takie same kryteria jak aktualnych studentów. Oznacza to podejście do Egzaminu Teoretycznego oraz do Egzaminu Końcowego (Praktycznego).

Absowenci mogą podchodzić do Egzaminu Końcowego bez złożenia wszystkich dokumentów. Wymogi można uzupełnić w późniejszym terminie. Jedynym dokumentem koniecznym do złożenia jest opis prowadzonego procesu. Deadline to 2 miesiące przez Egzaminem.

Wymagania do Egzaminu Końcowego to:
• 90% frekwencja na zajęciach SPG,
• Złożenie opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego,
• Złożenie dokumentów poświadczających wypełnienie wymogów szkolnych. Dokumenty umieszczasz w Intranecie, na swoim Koncie Studenta.
• Kompletna dokumentacja obejmuje:
– dokumenty formalne: CV, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia, zaświadczenie o ukończeniu 300-godzinnego szkolenia podstawowego w zakresie psychoterapii Gestalt, zaświadczenia o odbyciu 150 godzin terapii grupowej, zaświadczenia o odbyciu 100 godzin terapii indywidualnej, zaświadczenie o odbyciu 400 godzin praktyki klinicznej, zaświadczenia o 50 godzinach rozwoju własnego (patrz Wymagania obowiązujące podczas Szkoły);
– dokumenty merytoryczne: autodiagnoza, opis spotkań z pacjentami w placówkach opieki zdrowotnej (36 godzin), ocena śródroczna, podpisana przez opiekuna praktyki/superwizora oraz opieczętowana Książeczka Praktyk Klinicznych, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego;
– dokumenty dodatkowe: zaświadczenie o superwizji (dla Absolwentów, którzy przystępują do Egzaminu w okresie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia Szkoły).

Przed Egzaminem
• Sprawdź czy zdawałeś Egzamin Teoretyczny. Jeśli nie – możesz do niego przystąpić w najbliższym terminie.
• Absolwentów prosimy o sprawdzenie jakich dokumentów brakuje, a następnie umieszczenie plików na swoim Koncie Studenta w Intranecie. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów (są one weryfikowane i akceptowane bądź dostaniesz prośbę o ich uzupełnienie).
Na Egzamin możesz zapisać się JEDYNIE w INTRANECIE.
• Umieszczenie dokumentów w Intranecie nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Egzaminie. O zakwalifikowaniu, godzinie Egzaminu oraz opłacie będziesz poinformowana/y w osobnym mailu.

Jak uzyskać certyfikat psychoterapeuty EAGT?

W momencie zdania Egzaminu Końcowego (Praktycznego) oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt, możesz indywidualnie starać się o certyfikat w EAGT. Uaktualnione informacje o tym jak wygląda procedura aplikacyjna znajdują się  stronie EAGT.

Psychoterapia indywidualna i par

Chcę umówić się na sesje. Jak to zrobić?

Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje. Lista polecanych przez Instytut psychoterapeutów znajduje się z zakładce znajdź terapeutę (aktualnie w trakcie budowy).

Czy prowadzicie terapię online?

Pierwsze sesje terapeutyczne odbywają się na żywo. W momencie, gdy klient i terapeuta wspólnie zadecydują, że istnieją przesłanki do innej formy kontaktu taka zmiana jest możliwa.

Jak znaleźć terapeutę?

Na naszej stronie znajdują się krótkie biografie wszystkich psychoterapeutów z Zespołu Instytutu.
Rekomendowanych przez Instytut psychoterapeutów z różnych miast Polski, oraz ich dane kontaktowe, znajdziesz w zakładce znajdź terapeutę (aktualnie w trakcie budowy).
Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje.

Gdzie sprawdzić czy terapeuta ma wolne terminy?
Proszę kontaktować się z wybranym przez siebie psychoterapeutą.
Cena terapii indywidualnej

Sesja terapii indywidualnej kosztuje 150-200 zł (na dzień 02/04/2022) i trwa 50 minut.

Cena terapii par

Sesja terapii pary kosztuje 300-350 zł (na dzień 02/03/2021) i trwa 90 minut.

Psychoterapia grupowa

Chcę zapisać na trening. Jak to zrobić?

Daty rozpoczęcia zapisów znajdują się w szczegółach wydarzenia, w kalendarzu (mniej więcej 3 miesiące przed planowaną datą Treningu). Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano. Wysyłacie Państwo mail na biuro@gestalt.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie kontaktuje się z Wami biuro Instytutu. Do 7 dni od otrzymania maila zapraszającego wpłacacie Państwo zadatek, który gwarantuje miejsce na treningu. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje przyznane osobie z listy rezerwowej.

Daty planowanych treningów znajdują się w kalendarzu psychoterapii.

Kiedy są najbliższe terminy?

Terminy grupowych treningów terapeutycznych znajdują się w kalendarzu.

Cena treningu

W 2023 roku ceny treningów kształtują się następująco: od lipca Trening Otwarcia kosztuje 1700 zł, a od października Trening Pracy z Ciałem to koszt 2000 zł.

Czy są jakieś kryteria dla uczestników?

Dla osób planujących uczestniczyć w Treningu Otwarcia kryteriami są: ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych. Dla uczestników Treningu Pracy z Ciałem obowiązują powyższe kryteria oraz doświadczenie uczestniczenia w Treningu Otwarcia.

Dlaczego są dwa poziomy treningów grupowych?

Oferujemy dwa rodzaje terapeutycznych treningów grupowych.
Pierwszy to Trening Otwarcia dla osób, które po raz pierwszy uczestniczą w treningu terapii grupowej. Prowadzącymi są: Dorota Węgrzyn, Elżbieta Meliszek, Hanna Palich, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer, Andrzej Wroński lub Michał Kostrzewski. Trening prowadzi główny psychoterapeuta wraz z młodszym stażem koterapeutą.
Drugi to Trening Pracy z Ciałem, dla osób, które już uczestniczyły w Treningu Otwarcia. Jest to trening, podczas którego pracujecie bardzo głęboko i uczestnicy muszą być wcześniej obeznani z takim rodzajem pracy, dla bezpieczeństwa i komfortu własnego oraz innych uczestników. Ten trening prowadzi Zofia Pierzchała wraz z młodszym stażem terapeutą.

Superwizja

Jak zapisać się na superwizję?

Na spotkania superwizyjne można zapisywać się na początku września każdego roku. Informacje o datach i zasadach superwizji udziela bezpośrednio wybrany przez Ciebie superwizor. Polecani przez Instytut superwizorzy znajdują się w zakładce znajdź superwizora (aktualnie w trakcie budowy).
Zapisy odbywają się poza pośrednictwem biura, poprzez kontakt telefoniczny z wybranym superwizorem.

Ile kosztuje superwizja indywidualna a ile grupowa?
Spotkanie superwizyjne trwa 60 minut, w formie kontaktu indywidualnego lub grupowego. Cena godziny superwizji indywidualnej lub grupowej to koszt 200-300 zł, w zależności od wybranego superwizora.
W jakich miastach są grupy superwizyjne?
Prowadzimy grupy superwizyjne w Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Organizatorem miejsca spotkania jest grupa.