Pytania i odpowiedzi

Pytaj i nie błądź

Odpowiadamy na częste pytania

Pytania i odpowiedzi

Ogólne

Chcę zostać psychoterapeutą Gestalt. Jak to zrobić?

Edukacja na psychoterapeutę trwa 4 lata. To specjalistyczne, całościowe szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych). Szkoła Psychoterapeutów Gestalt składa się z 3 etapów: Kursu Wstępnego, Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt oraz Szkoły Psychoterapeutów.
Pierwszy etap to 3-dniowy Kurs Wstępny (30 godz. szkolenia). Drugim etapem jest 6-dniowa Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt (50 godz. szkolenia), która zawiera elementy naboru na etap trzeci czyli Szkołę Psychoterapeutów (4 lata, 1890 godz.).
Po ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt oraz wypełnieniu wymogów otrzymujesz Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt ECGT. Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przygotowuje merytorycznie uczestników do egzaminów certyfikacyjnych na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Dlaczego uczyć się psychoterapii w tym Instytucie?

Jesteśmy najstarszym ośrodkiem szkoleniowym w psychoterapii Gestalt na rynku polskim. Podjęliśmy starania o akredytację programów szkoleniowych od samego początku istnienia Instytutu. Dlaczego? W Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Oznacza to, że wszystkie ośrodki szkoleniowe – niezależnie czy są prywatne czy państwowe – nie mają krajowego umocowania prawnego (ustawy) do szkolenia psychoterapeutów, którzy po zakończonym szkoleniu świadczą usługi psychoterapeutyczne. Rozwiązuje się ten problem zastępczo. Od 1 stycznia 2024 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która minimalnie i po raz pierwszy reguluje kwestię definicji psychoterapii oraz szkolenia kierunkowego dla psychoterapeutów. Dlatego tak ważne są akredytacje w stowarzyszeniach zawodowych, które posiada dany ośrodek szkoleniowy. Oznaczają, że program któremu podlegasz jest ściśle uregulowany kryteriami szkoleniowymi zawodu. Kryteriami najbardziej wiarygodnymi bo stworzonymi przez profesjonalistów (organizacje zawodowe) dla profesjonalistów (instytucje szkolące).
Od 2008 roku posiadamy akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Gestalt. W tym samym czasie rozpoczęliśmy starania o akredytację programu w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Uzyskaliśmy ją dopiero w 2020 roku, po trudnym i złożonym procesie dostosowawczym. Instytut posiada obie ww. akredytacje jako jedyny ośrodek psychoterapii Gestalt w Polsce.

Drugim argumentem dlaczego uczyć się psychoterapii z nami są Twoi przyszli nauczyciele. Zofia Pierzchała i Dorota Węgrzyn oraz Andrzej Wroński (którzy stanowią Radę Programową) od początku tworzyli małymi krokami zespół profesjonalistów, który finalnie ukształtował zespół merytoryczny i pozamerytoryczny Instytutu. Zmiany w składzie osobowym są niewielkie bo wierzymy, że relacje należy pielęgnować. Zespół się rozrastał – zapraszaliśmy do współpracy psychoterapeutów, także naszych absolwentów rozwijających się naukowo i zawodowo. Dbamy o stały rozwój Realizatorów szkoleń, który przejawia się uczestniczeniem w konferencjach; prowadzeniem warsztatów specjalistycznych; prowadzeniem edukacji z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej na różnych, często elitarnych kursach psychoterapeutycznych; spotkaniami naukowymi w Instytucie. Kilka razy w miesiącu zbieramy się by wspólnie pracować i czuwać nad procesem kształcenia studentów poszczególnych Szkół i Programów.
Od wielu lat zespół podlega stałej superwizji zewnętrznej. Naszymi opiekunami superwizyjnymi, od których uczymy i uwrażliwiamy są (i byli) m.ni.: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Giovanni Salonia oraz dr Lynda Osborne, Anna Tanalska, Helen Kennedy, Ken Evans, Peter Schulthess.
Troszczymy się także o trwałość kontaktów z Realizatorami szkoleń spoza Instytutu. Z większością z Nich jest to relacja, która przeradza się w „czułego przyjaciela” (za Olgą Tokarczuk). Nasi studenci i absolwenci zyskują dzięki temu możliwośc spotkania twórców i kreatorów współczesnego Gestaltu i innych podejść psychoterapeutycznych.

Trzecim argumentem jest to, że pomimo mocnego obłożenia obowiązkami zawodowymi pracujemy na rzecz społeczności psychoterapeutów w Polsce. Podejmujemy różne role w stowarzyszeniach zawodowych; żywotnie reagujemy na potrzeby, jakie stawia przed nami środowisko.

A nade wszystko naszą pasją jest kształcenie.

Wymogi związane z kierunkiem studiów

Chcąc uczestniczyć w Kursie Wstępnym nie trzeba spełniać kryterium zw. ze studiami. Jeśli zaczynasz KW z myślą zdobyciu nowego zawodu – psychoterapeuty, zwróć uwagę, że na 3. etap (Szkoła Psychoterapeutów) przyjmujemy osoby, które ukończyły II stopień studiów. Na ten moment (listopad 2023) kierunek studiów nie ma znaczenia. Natomiast mocno rekomendujemy osobom pragnącym pracować w przyszłości jako psychoterapeuci Gestalt uzupełnienie edukacji o studia kierunkowe (np. psychologię). Dlaczego? Praca terapeutyczna z klientem wymaga różnych zasobów: narzędzi, w które Cię wyposażymy; doświadczenia, które zdobędziesz w trakcie praktyki klinicznej; intuicji psychoterapeuty, jak również wiedzy psychologicznej. Posiadanie dyplomu kierunkowego zabezpiecza możliwość wykonywania zawodu m.in. w strukturach NFZ, w przypadku wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, która miała by uwzględniać zawężoną grupę wykształcenia bazowego.
Dziś w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Od jesieni 2022 prace nad jej kształtem zintensyfikowały się i jest prawdopodobne, że ustawa (nie wiadomo jeszcze w jakim brzmieniu) wejdzie w perspektywie najbliższych lat w życie.
Aktualnie obowiązującą, nadrzędną regulacją prawną jest znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024. Zmienione brzmienie paragrafów tej ustawy tworzone były przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi np. Polską Radą Psychoterapii. O obowiązującej Ustawie przeczytasz w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Czy NFZ uznaje psychoterapeutów Gestalt?

Obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku aktem prawym regulującym pracę w ochronie zdrowia (refundowaną przez NFZ ze środków publicznych), w którym zdefiniowany jest termin “psychoterapia” to znowelizowana Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (ze zmianami na podstawie Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023). Definicja ta znajduje się w artykule 87 i ma brzmienie: “celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ. Taką osobą nazywamy psychoterapeutą w momencie, gdy spełnia warunki opisane poniżej.


WARIANT I (dotyczy absolwentów Szkoły)

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Warunek 2
(…) Osoba udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże (…).

Gestalt znajduje się w grupie podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Jest to konsensus osiągnięty po wielu latach pracy przedstawicieli różnych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii).
Program Szkoły rzetelnie przygotowuje swoich studentów do podjęcia ścieżkli certyfikacyjnej w polskich organizacjach zawodowych, a Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty!). Proszę zauważyć, że w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu certyfikującego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które wydaje „certyfikat psychoterapeuty”.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin certyfikujący w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

WARIANT II (dotyczy osób w trakcie Szkoły)

Osoba ubiega się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty i spełnia łącznie następujące warunki:

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (…).

Proszę zauważyć, że mowa tu o posiadaniu dyplomu na poziomie PRK VII (tytuł magistra, niezależnie od wykształcenia bazowego).

Warunek 2
(…) Osoba posiada status osoby odbywającej szkolenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie, i zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący to szkolenie o ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia, albo spełnia warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze albo drugie (…).

Mowa tu o kryterium minimum godzinowego programu szkolenia (opisanym powyżej w wariancie I, warunku 2.), czyli o 1200h. Szkoła Psychoterapeutów Gestalt z naddatkiem wypełnia to kryterium,  z programem obejmującym 1890h.
Instytut wydaje stosowne zaświadczenia dla swoich studentów, po ukończeniu 2. roku Szkoły.

Warunek 3
(…) Osoba uczestniczy w superwizji psychoterapii i posiada zaświadczenie w tym zakresie wystawione przez superwizora psychoterapii (…).

Szkoła Psychoterapeutów

Co to jest Szkoła Psychoterapeutów Gestalt?

Całościowe, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt (z grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych), zwane Szkołą Psychoterapeutów Gestalt podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap to Kurs Wstępny (30-godzinne szkolenie na poziomie podstawowym). Drugim etapem jest Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt, która zawiera w swojej formule elementy kwalifikacji na kolejny, ostatni etap szkolenia czyli 4-letnią Szkołę.

Podział na trzy etapy daje możliwość i przestrzeń do zastanowienia się czy w Twojej edukacji na psychoterapeutę pasuje Ci: właśnie to podejście psychoterapeutyczne, nasz Instytut oraz nasi nauczyciele. Dopiero na 3. etapie, znając już specyfikę etapów pierwszego i drugiego, wiążesz się umową na dłużej (4 lata). Uważamy, że taki podział daje uczestnikom autonomię i sprawczość. Przygotowuje Cię do podjęcia ważnej decyzji czyli wyboru swojego przyszłego zawodu, a to łączy się ze spełnieniem wymogów szkoleniowych oraz wyzwaniami edukacyjno-finansowo-czasowymi, którym decydujesz się sprostać. To droga rozwoju i radości, często prowadząca do głębokich przemian, które mogą wpłynąć na Twoje dalsze życie, ale wymaga także dużej, osobistej pracy.

Miasta, w których organizujecie Szkołę

Szkołę Psychoterapeutów Gestalt organizujemy w trzech miastach: Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba Instytutu, Warszawie oraz we Wrocławiu (1. rok Szkoły), nieprzerwanie od 2002 roku.

Najbliższe terminy Szkoły

Terminy planowanych edycji Szkoły znajdują się w kalendarzu.

Proces rekrutacji

Mocno rekomendujemy dokładne przestudiowanie szczegółowych wymogów i zasad rekrutacji.

Na Szkołę Psychoterapeutów (3. etap Szkoły Psychoterapeutów Gestalt) zapisujesz się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na Szkołę Letnią/Zimową Gestalt. Wzór formularza możesz zobaczyć tutaj.  Następnie skontaktuje się z Tobą biuro Instytutu, informując o dostępności miejsc.

Szkoła Letnia/Zimowa jest 6-dniowym szkoleniem pomiędzy 1. etapem (Kurs Wstępny) a 3. etapem całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. Podczas SLG/SZG poznajesz studentów ze swojej przyszłej grupy oraz przyszłych nauczycieli. To szkolenie zawiera elementy naboru, który jest ważnym momentem dla nas, odpowiedzialnych za stworzenie danej edycji Szkoły. Głównymi kryteriami naboru są: Twoja motywacja do wyboru zawodu psychoterapeuty, kwalifikacje akademickie, osobowość kandydatki/a, Twoje możliwości do rozwoju osobistego, zdolność do pracy nad sobą, gotowość do pracy w grupie oraz Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej, informacji o Twoim rozwoju podczas Kursu Wstępnego oraz wglądu jak pracujesz indywidualnie oraz w grupie podczas zajęć na SLG/SZG, podejmujemy decyzję. Rozmowa odbywa się w ostatnim dniu, a decyzja jest obustronna – Ty także współdecydujesz. Zależy nam na wolności wyboru i możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Możesz zostać przyjęty na najbliższą edycję Szkoły; odroczony (z określonymi warunkami niezbędnymi do kontynuacji) lub nieprzyjęty. Osoby, które zostały odroczone, i wypełniły określone podczas rozmowy warunki, ponownie biorą udział w opisanej tutaj procedurze rekrutacji. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji podczas rozmów, zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Osoby przyjęte mają wgląd w umowę, program szczegółowy, regulamin oraz harmonogram zjazdów Szkoły Psychoterapeutów. Kolejnym krokiem jest podisanie umowy w Intranecie oraz wpłata 1. raty (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Po jej uiszczeniu stajesz się formalnie studentem Szkoły.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie szczegóły. Umowa pozostaje do wglądu Uczestników podczas trawania Szkoły Letniej/Zimowej Gestalt.

Dlaczego muszę uczestniczyć w Szkole Letniej Gestalt?

Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt jest integralną częścią programu całościowej Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i odbywa się pomiędzy 1. a 3. etapem. W trakcie SLG/SZG masz możliwość poznania absolwentów szkoleń prowadzonych przez nas w różnych miastach oraz poznania twoich przyszłych nauczycieli zawodu. Celem Szkoły jest także integracja ze studentami – koleżankami i kolegami z twojej przyszłej grupy.

Ważnym aspektem Szkoły jest element kwalifikacji na dalszy etap kształcenia na psychoterapeutę. Rekrutacja podczas danej edycji Szkoły Letniej/Zimowej dotyczy 3. etapu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt (4 lata), które rozpoczynają się w najbliższym terminie. Nie prowadzimy naboru na przyszłe edycje Szkół, np. za pół rok. Na podstawie ankiety kwalifikacyjnej, informacji o Twoim rozwoju podczas Kursu Wstępnego oraz wglądu jak pracujesz indywidualnie oraz w grupie podczas zajęć na SLG/SZG, podejmujemy decyzję. Rozmowa odbywa się w ostatnim dniu, a decyzja jest obustronna – Ty także współdecydujesz. Zależy nam na wolności wyboru i możliwość zmiany zarówno ośrodka szkoleniowego, jak i podejścia psychoterapeutycznego, jeśli uznasz, że program proponowany przez Instytut nie spełnia Twoich oczekiwań. Możesz zostać przyjęty na najbliższą edycję Szkoły; odroczony (z określonymi warunkami niezbędnymi do kontynuacji) lub nieprzyjęty. Osoby, które zostały odroczone, i wypełniły określone podczas rozmowy warunki, ponownie biorą udział w opisanej tutaj procedurze rekrutacji. Naszym priorytetem jest zachowanie wszelkich etycznych aspektów komunikacji podczas rozmów, zachowując standardy poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Jak podpisać umowę?

W momencie, gdy jesteś już zakwalifikowana/y na wybraną edycję Szkoły oraz posiadasz już Konto Studenta, logujesz się do Intranetu swoimi danymi, po czym automatycznie pokazuje się nowa umowa, którą akceptujesz i podpisujesz.

Dla osób, które nie posiadają Konta Studenta w Intranecie, umieściliśmy na stronie opisu Szkoły przycisk PODPISZ UMOWĘ, który kieruje Cię do wewnętrznego systemu Instytutu zwanego Intranetem. Otrzymujesz jednorazowy kod (ważny 6 dni), który wpisujesz na stronie, a następnie wyświetla Ci się właściwa umowy dla Szkoły, do której jesteś zakwalifikowana/ny. Czytasz, akceptujesz i podpisujesz umowę. Jest to jednoznaczne z założeniem Konta Studenta w Intranecie.

Kolejnym krokiem jest wpłata 1. raty (najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 1. zjazdu). Po jej uiszczeniu stajesz się formalnie studentem Szkoły. Ta kwota jest jednocześnie 1. ratą za Szkołę.

Podpisana przez Ciebie, jako Uczestniczkę/Uczestnika i nas, jako Organizatora umowa jest wiążąca prawnie i zawiera wszystkie niezbędne szczegóły.

przykladowa-umowa

Robię budżet. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

3. etap Szkoły Psychoterapeutów Gestalt (który trwa 4 lata) to koszt 49,000 zł w Krakowie i Warszawie (uaktualnienie: grudzień 2023), płatne w miesięcznych ratach, przed każdym zjazdem. Ten koszt to realne godziny zajęć w Szkole.

W powyższym budżecie następujące pozycje NIE są ująte:
– Szkoła Letnia/Zimowa Gestalt;
– praktyka kliniczna 400 godzin. Przeważnie szpitale pobierają opłaty w wysokości od 350 do 550 zł za odbycie 150 godzin stażu klinicznego;
– 100 godzin psychoterapii własnej, indywidualnej;
– 150 godzin psychoterapii własnej, grupowej;
– 50 godzin rozwoju własnego w formie warsztatów specjalistycznych z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt;
– dodatkowe godziny superwizji, nie ujęte w programie szkoleniowym (według indywidualnych potrzeb);
– opłata za Egzamin Końcowy.

Program Szkoły

Całościowa Szkoła Psychoterapeutów Gestalt (1., 2. i 3. etap) to 1890 godzin szkolenia. Etap 3. czyli Szkoła Psychoterapeutów obejmuje 40 zjazdów. Na 1. roku zjazdy trwają od piątku (9.00) do niedzieli (13.00). Na 2. i 3 roku zjazdy trwają od czwartku (15.00) do niedzieli (13.00 lub 19.00). Ostatni rok to zjazdy piątkowo-sobotnie (od 9.00 do 19.00).

Zajęcia merytoryczne obejmują łącznie 1190 godz.:

• Zajęcia dydaktyczno-treningowe o charakterze inter- i intrapsychicznym
• Filozofia u podstaw psychoterapii
• Humanistyczne koncepcje człowieka i wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka
• Teoria psychoterapii Gestalt
• Umiejętności i metody psychoterapeutyczne
• Diagnoza psychoterapeutyczna
• Psychopatologia i diagnoza nozologiczna
• Kierunki i szkoły psychoterapii
• Psychologia rozwojowa, zdrowie i rozwój
• Strategie psychoterapeutyczne w pracy z grupą
• Strategie psychoterapeutyczne w psychoterapii indywidualnej, terapii par i rodzin
• Zagadnienia etyczne
• Superwizja
• Szkoła Letnia Gestalt

Dodatkowe aktywności studenta obejmują 700 godz.:

• Praktyka kliniczna
• Psychoterapia własna indywidualna
• Psychoterapia własna grupowa
• Rozwój własny

Wymogi podczas Szkoły

Obowiązkiem każdego studenta jest regularne uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych (zalecana 100% frekwencja), a także wypełnianie wymogów obowiązujących w danym roku programu szkoleniowego (opisanych w ramowym programie szkolenia) tak, aby nie powstawały zaległości.

Prace pisemne
Prace pisemne obowiązujące w trakcie trwania czterech lat Szkoły rozwijają umiejętności opisywania zjawisk z dziedziny psychoterapii, jak również dyscyplinują rozwój twórczości studenta. Zawierają następujące pozycje: ocena po pierwszym roku, opis spotkań z pacjentami w placówkach psychiatrycznych w systemie opieki zdrowotnej, autodiagnoza, ocena śródroczna, konspekt artykułu naukowego, książeczka praktyk klinicznych oraz opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.

Psychoterapia własna
Studenci Szkoły Psychoterapeutów Gestalt zobowiązani są do odbycia 250 godzin psychoterapii własnej: 100 godzin psychoterapii indywidualnej i 150 godzin psychoterapii grupowej.

Praktyka kliniczna
Studenta obowiązuje 400 godzin praktyki klinicznej.

Rozwój własny
Studenta obowiązuje 50 godzin własnego rozwoju zawodowego w formie pracy grupowej w modalności Gestalt, do indywidualnego zagospodarowania, które uwzględniają zainteresowania i specjalizację studenta, i są warsztatami specjalistycznymi z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt.

Egzaminy
Egzamin Teoretyczny oraz Egzamin Praktyczny.

Jaki certyfikat otrzymam na zakończenie Szkoły?

Na zakończenie Szkoły Psychoterapeutów Gestalt student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły wraz z wyliczoną frekwencją na poszczególnych zajęciach.

Po wypełnieniu wszystkich kryteriów programu Szkoły oraz zdaniu Egzaminu Końcowego, absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. Dopiero to zaświadczenie otwiera ścieżkę certyfikacyjną w profesjonalnych organizacjach zrzeszających psychoterapeutów. Zaświadczenie zawiera informację o frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości odbytych godzin praktyki klinicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz rozwoju własnego.
Warunkami uzyskania tego zaświadczenia są:
• Min. 90% frekwencja podczas zajęć przez cztery lata szkolenia.
• Złożenie przez studenta dokumentacji formalnej i merytorycznej.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Pozytywny wynik z Egzaminu Praktycznego (Końcowego) sprawdzającego umiejętności prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Uzyskiwanie certyfikatu psychoterapeuty jest odrębnym od procesu kształcenia staraniem absolwentów Szkoły. Dla studentów kończących szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt właściwą organizacją zawodową wydającą certyfikaty w Polsce jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Ukończenie Szkoły otwiera również drogę do certyfikacji w innych polskich i światowych organizacjach zawodowych zrzeszających psychoterapeutów, według ich kryteriów.

Akredytacja Instytutu w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (EAGT) ułatwia absolwentom ubieganie się o certyfikat psychoterapeuty Gestalt EAGT (certyfikacja jest procesem automatycznym dzięki ciągłości akredytacji Instytutu w EAGT, od 2008 roku do grudnia 2028 r. – uaktualnienie z listopada 2023).

Czy po Szkole mogę być psychoterapeutą z wykształceniem innym niż psychologiczne?

Na ten moment (2021 rok) nie ma w Polsce ustawy o zawodzie psychoterapeuty mimo, iż prace nad jej kształtem trwają od 30 lat (lata 90. XX wieku). Obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku aktem prawym regulującym pracę w ochronie zdrowia (refundowaną przez NFZ ze środków publicznych), w którym zdefiniowany jest termin “psychoterapia” to znowelizowana Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (ze zmianami na podstawie Ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023). Definicja ta znajduje się w artykule 87 i ma brzmienie: “celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W świetle przepisów psychoterapeuci Gestalt mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ. Taką osobą nazywamy psychoterapeutą w momencie, gdy spełnia warunki opisane poniżej.

Warunek 1
(…) Osoba posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026) (…).

Proszę zauważyć, że mowa tu o posiadaniu dyplomu na poziomie PRK VII (tytuł magistra, niezależnie od wykształcenia bazowego).

Warunek 2
(…) Osoba udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże (…).

Gestalt znajduje się w grupie podejść humanistyczno-doświadczeniowych. Jest to konsensus osiągnięty po wielu latach pracy przedstawicieli różnych nurtów psychoterapii w Polsce, których jest ponad 20 (zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii).
Program Szkoły rzetelnie przygotowuje swoich studentów do podjęcia ścieżkli certyfikacyjnej w polskich organizacjach zawodowych, a Instytut wydaje stosowne zaświadczenie ukończenia całościowego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt (nie jest to certyfikat psychoterapeuty!). Proszę zauważyć, że w świetle przepisów psychoterapeutą może nazywać się osoba, która łącznie spełnia powyższe warunki. Zatem niezbędnym jest zdanie egzaminu certyfikującego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które wydaje „certyfikat psychoterapeuty”.
Nasi absolwenci mogą także zdawać egzamin certyfikujący w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, gdzie Instytut jest akredytowaną instytucją szkolącą w dziedzinie psychoterapii.

Co to jest Intranet?

Intranet to wewnętrzna platforma Instytutu, dedykowana studentom, absolwentom oraz pracownikom, którą można traktować jako wirtualną uczelnię. Składa się z następujących fukcjonalności (uaktualnienie – sierpień 2023):

Podpisywanie umowy. Osoby zakwalifikowane na Kurs Wstępny (czyli 1. etap całościowego szkolenia) uzyskują unikalny kod, który przypisuje je do dedykowanego szkolenia. Dla osób zakwalifikowanych na 3. etap czyli Szkołę Psychoterapeutów, po zalogowaniu się na swoje indywidualne Konto Studenta, automatycznie ukazuje się nowa umowa dedykowanego szkolenia.
Harmonogram. Znajdziesz szczegółowy harmonogram zjazdów, z poszczególnymi tematami realizowanymi podczas zjazdów. Harmonogram jest uzupełniany na bieżąco, w momencie zaplanowania przez Radę Programową szkoleń na najbliższą przyszłość.
Materiały dydaktyczne. Realizatorzy merytoryczni wgrywają materiały szkoleniowe, używane podczas swoich zajęć. Dzięki temu masz dostęp do zbiorczego zestawienia wszystkich dokumentów, które udostępnione były dla Ciebie podczas Kursu oraz na Szkole.
Dokumenty. W tym dziale umieszczasz wszystkie swoje dokumenty związne z wymogami szkolnymi. Wgrywasz pliki w formie pdf-ów, które są następnie oceniane przez opiekuna Małej Grupy, co możesz na bieżąco sprawdzać oraz wgrać nowy dokument, jeśli został oceniony jako wymagający poprawy.
Wzory dokumentów. To lista zawierająca kanwy wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z wymogami merytorycznymi oraz tych ogólniejszych np.: aktualne wymogi, opis oceny śródrocznej itp.
Egzamin Końcowy. Jedynie w Intranecie masz możliwość zapisania się na Egzamin Końcowy. Dotyczy to studentów aktualnie uczących się na 4. roku (od 39. etapu), jak i absolwentów wcześniejszych edycji Szkoły. Ten moduł pojawia się, gdy znana jest już data najbliższego egzaminu. Deadline zapisywania się na Egzamin to 2 miesiące przed zaplanowaną datą.

Dalsze plany rozwoju naszej wspólnej przestrzeni to stworzenie modułu do self-learningu.

Po zakończeniu Szkoły

Jakie zaświadczenie uzyskuję po zakończeniu Szkoły?

Na 40. zjeździe Szkoły student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Zaświadczenie zawiera informacje o Twojej frekwencji na poszczególnych zajęciach, a także ilości odbytych przez Ciebie godzin praktyki klinicznej, psychoterapii własnej oraz rozwoju własnego. To zaświadczenie nie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Po zdaniu Egzaminu Końcowego oraz wypełnieniu wszystkich wymogów Szkoły otrzymujesz zaświadczenie ukończenia całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii, z wiodącą modalnością psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt. To zaświadczenie upoważnia do podjęcia starań o uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Egzamin Końcowy

Egzamin Końcowy to innymi słowy Egzamin Praktyczny. To rozmowa z Komisją Egzaminacyjną z zakresu teorii i praktyki psychoterapii Gestalt na podstawie przedstawionego opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego oraz obrona pracy. Student przygotowuje opis prowadzonej przez siebie psychoterapii, z zastosowaniem wskazówek zawartych w Przewodniku dla studenta. Student umieszcza opis oraz dokumenty poświadczające spełnienie wymogów szkolnych w Intranecie, na swoim Koncie Studenta. Egzamin prowadzony jest przez dwóch egzaminatorów. Podczas Egzaminu sprawdzany jest zakres wiedzy studenta o psychoterapii oraz umiejętność wykorzystania teorii do zrozumienia opisanego procesu terapeutycznego oraz zjawisk w nim zachodzących. Dodatkowo oceniana jest spójność pracy pisemnej z ustnymi odpowiedziami.

Warunki dopuszczenia do Egzaminu Końcowego:
• 90% frekwencja na zajęciach. W przypadku nieobecności przekraczającej 10% obowiązkiem studenta jest uzupełnienie godzin we własnym zakresie.
• Pozytywny wynik Egzaminu Teoretycznego sprawdzającego poziom wiedzy.
• Uiszczenie opłaty za Egzamin Końcowy.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji student dopuszczony jest do Egzaminu.
Na Egzamin zapisujesz się w INTRANECIE.

Chcę podejść do Egzaminu Końcowego. Co zrobić?

Dla Absolwentów starszych edycji Szkół obowiązują takie same kryteria jak aktualnych studentów. Oznacza to podejście do Egzaminu Teoretycznego oraz do Egzaminu Końcowego (Praktycznego).

Absowenci mogą podchodzić do Egzaminu Końcowego bez złożenia wszystkich dokumentów. Wymogi można uzupełnić w późniejszym terminie. Jedynym dokumentem koniecznym do złożenia jest opis prowadzonego procesu, a w przypadku Absolwentów, którzy podchodzą do Egzaminu po dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia Szkoły czasie, zaświadczenie o superwizji. Deadline składania dokumentów to 2 miesiące przez Egzaminem.

Wymagania do Egzaminu Końcowego to:
• 90% frekwencja na zajęciach SPG,
• Złożenie opisu prowadzonego procesu psychoterapeutycznego,
• Złożenie dokumentów poświadczających wypełnienie wymogów szkolnych. Dokumenty umieszczasz w Intranecie, na swoim Koncie Studenta.
• Kompletna dokumentacja obejmuje:
– dokumenty formalne: CV, dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia, zaświadczenie o ukończeniu 300-godzinnego szkolenia podstawowego w zakresie psychoterapii Gestalt, zaświadczenia o odbyciu 150 godzin terapii grupowej, zaświadczenia o odbyciu 100 godzin terapii indywidualnej, zaświadczenie o odbyciu 400 godzin praktyki klinicznej, zaświadczenia o 50 godzinach rozwoju własnego (patrz Wymagania obowiązujące podczas Szkoły);
– dokumenty merytoryczne: autodiagnoza, opis spotkań z pacjentami w placówkach opieki zdrowotnej (36 godzin), ocena śródroczna, podpisana przez opiekuna praktyki/superwizora oraz opieczętowana Książeczka Praktyk Klinicznych, opis prowadzonego procesu psychoterapeutycznego;
– dokumenty dodatkowe: zaświadczenie o superwizji (dla Absolwentów, którzy przystępują do Egzaminu w okresie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia Szkoły).

Przed Egzaminem
• Sprawdź czy zdawałeś Egzamin Teoretyczny. Jeśli nie, możesz do niego przystąpić w najbliższym terminie.
• Absolwentów prosimy o sprawdzenie jakich dokumentów brakuje, a następnie umieszczenie plików na swoim Koncie Studenta w Intranecie. Na bieżąco możesz sprawdzać stan akceptacji dokumentów (są one weryfikowane i akceptowane bądź dostaniesz prośbę o ich uzupełnienie).
Na Egzamin możesz zapisać się jedynie w INTRANECIE.
• Umieszczenie dokumentów w Intranecie nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Egzaminie. O zakwalifikowaniu, godzinie Egzaminu oraz opłacie będziesz poinformowana/y w osobnym mailu.

Jak i gdzie uzyskać certyfikat psychoterapeuty?

W momencie zdania Egzaminu Końcowego (Praktycznego) oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym Gestalt, możesz indywidualnie starać się o certyfikat ECGT w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt (absolwentów akredytowanego ośrodka szkolącego obowiązuje uproszczona procedura). Uaktualnione informacje o tym jak wygląda procedura aplikacyjna, znajdują się na stronie EAGT.

Jeśli chcesz podejść do egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, w którym Instytut posiada akredytację, zobacz procedurę na ich stronie.

Program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt przygotowuje merytorycznie studentów do egzaminu certyfikacyjnego na psychoterapeutę w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które zrzesza w Polsce psychoterapeutów pracujących w podejściu Gestalt. Dokładne informacje o procedurze znajdziesz na ich stronie.

 

Psychoterapia indywidualna i par

Chcę umówić się na sesje. Jak to zrobić?

Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje. Lista polecanych przez Instytut psychoterapeutów znajduje się z zakładce Psychoterapia – Znajdź terapeutę.

Czy prowadzicie terapię online?

Pierwsze sesje terapeutyczne odbywają się na żywo. W momencie, gdy klient i terapeuta wspólnie zadecydują, że istnieją przesłanki do innej formy kontaktu taka zmiana jest możliwa.

Jak znaleźć terapeutę?

Na naszej stronie znajdują się krótkie biografie wszystkich psychoterapeutów z Zespołu Instytutu.
Rekomendowanych przez Instytut psychoterapeutów z różnych miast Polski, oraz ich dane kontaktowe, znajdziesz w zakładce Psychoterapia – Znajdź terapeutę.
Na sesję umawiasz się bezpośrednio z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Biuro Instytutu nie pośredniczy w umawianiu na sesje.

Gdzie sprawdzić czy terapeuta ma wolne terminy?

Proszę kontaktować się z wybranym przez siebie psychoterapeutą.

Cena terapii indywidualnej

Sesja terapii indywidualnej kosztuje 150-200 zł (na dzień 02/04/2022) i trwa 50 minut.

Cena terapii par

Sesja terapii pary kosztuje 300-350 zł (na dzień 02/03/2021) i trwa 90 minut.

Psychoterapia grupowa

Chcę zapisać na trening. Jak to zrobić?

Daty rozpoczęcia zapisów znajdują się w szczegółach wydarzenia, w kalendarzu (mniej więcej 3 miesiące przed planowaną datą Treningu). Zapisy rozpoczynają się o godzinie 9.00 rano. Wysyłacie Państwo mail na biuro@gestalt.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Następnie kontaktuje się z Wami biuro Instytutu. Do 7 dni od otrzymania maila zapraszającego wpłacacie Państwo zadatek, który gwarantuje miejsce na treningu. W przypadku braku wpłaty miejsce zostaje przyznane osobie z listy rezerwowej.

Daty planowanych treningów znajdują się w zakładce Psychoterapia – Kalendarz.

Kiedy są najbliższe terminy?

Terminy grupowych treningów terapeutycznych znajdują się w zakładce Psychoterapia – Kalendarz.

Cena treningu

W 2023 roku ceny treningów kształtują się następująco: od lipca Trening Otwarcia kosztuje 1700 zł, a od października Trening Pracy z Ciałem to koszt 2000 zł.

Czy są jakieś kryteria dla uczestników?

Dla osób planujących uczestniczyć w Treningu Otwarcia kryteriami są: ukończenie 21 roku życia oraz brak przeciwskazań medycznych. Dla uczestników Treningu Pracy z Ciałem obowiązują powyższe kryteria oraz doświadczenie uczestniczenia w Treningu Otwarcia.

Dlaczego są dwa poziomy treningów grupowych?

Oferujemy dwa rodzaje terapeutycznych treningów grupowych.
Pierwszy to Trening Otwarcia dla osób, które po raz pierwszy uczestniczą w treningu terapii grupowej. Prowadzącymi są: Dorota Węgrzyn, Elżbieta Meliszek, Hanna Palich, Monika Brzezińska-Okoń, Dorota Kowalska-Klamer, Andrzej Wroński lub Michał Kostrzewski. Trening prowadzi główny psychoterapeuta wraz z młodszym stażem koterapeutą.
Drugi to Trening Pracy z Ciałem, dla osób, które już uczestniczyły w Treningu Otwarcia. Jest to trening, podczas którego pracujecie bardzo głęboko i uczestnicy muszą być wcześniej obeznani z takim rodzajem pracy, dla bezpieczeństwa i komfortu własnego oraz innych uczestników. Ten trening prowadzi Zofia Pierzchała wraz z młodszym stażem terapeutą.

Superwizja

Jak zapisać się na superwizję?

Na spotkania superwizyjne można zapisywać się na początku września każdego roku. Informacje o datach i zasadach superwizji udziela bezpośrednio wybrany przez Ciebie superwizor. Polecani przez Instytut superwizorzy znajdują się w zakładce Superwizja – Znajdź superwizora.
Zapisy odbywają się poza pośrednictwem biura, poprzez kontakt telefoniczny z wybranym superwizorem.

Ile kosztuje superwizja indywidualna a ile grupowa?

Spotkanie superwizyjne trwa 60 minut, w formie kontaktu indywidualnego lub grupowego. Cena godziny superwizji indywidualnej lub grupowej to koszt 200-300 zł, w zależności od wybranego superwizora.

W jakich miastach są grupy superwizyjne?

Prowadzimy grupy superwizyjne w Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Organizatorem miejsca spotkania jest grupa.